กิจกรรม วปท.

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น COLA KKU จัดประชุมระดมสมองปรับปรุงหลักสูตรในระดับปริญญาตรี...
22 กุมภาพันธ์ 2561 วิทยาลัยปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในทักษะการใช้...
22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10:30-12:00 น. วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มข. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิท...

ปฏิทินกิจกรรมคณบดี

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

โทรศัพท์: 0-4320-3124
โทรสาร: 0-4320-3875
เบอร์มือถือ: 089-7118964