กิจกรรม วปท.

COLA KKU จัดส่งเสริมการเรียนรู้ระบบสารสนเทศ (Information Literacy) เพื่อพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ...
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น COLA KKU จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 “Life skill” ที่ ทต.บ้านแฮด...
COLA KKU พัฒนาทักษะการใช้สารสนเทศหอสมุดแก่นักศึกษาปี 4 ด้วยความร่วมมือกับ สำนักหอสมุด มข....

ปฏิทินกิจกรรมคณบดี

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

โทรศัพท์: 0-4320-3124
โทรสาร: 0-4320-3875
เบอร์มือถือ: 089-7118964