กิจกรรม วปท.

คณะผู้บริหาร และอาจารย์ประจำหลักสูตรระดับปริญญาตรี วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น COLA KKU ประชุมระดมสมองกำหนดคุณลักษณะบัณทิตที่พึงประสง...
จากประสบการณ์และความเป็นมืออาชีพ เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น ท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด เชิญวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มข.COLA KKU นำเสนอข้อเสนอและแนวทา...
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น COLA KKU ร่วมยินดีกับสำนักหอสมุด มข. เนื่องในโอกาสวันสถาปนา ครบรอบ 38 ปี...

ปฏิทินกิจกรรมคณบดี

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

โทรศัพท์: 0-4320-3124
โทรสาร: 0-4320-3875
เบอร์มือถือ: 089-7118964