» คณาจารย์

อาจารย์ประจำหลักสูตรระดับปริญญาเอก
อาจารย์ประจำหลักสูตรระดับปริญญาเอก อ่านต่อ
อาจารย์ประจำหลักสูตรระดับปริญญาโท
อาจารย์ประจำหลักสูตรระดับปริญญาโท อ่านต่อ
อาจารย์ประจำหลักสูตรระดับปริญญาตรี
อาจารย์ประจำหลักสูตรระดับปริญญาตรี อ่านต่อ
คณาจารย์พิเศษ
คณาจารย์พิเศษ อ่านต่อ
Visiting Professor
Visiting Professor อ่านต่อ

» Facebook Fanpage

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

โทรศัพท์: 0-4320-3124
โทรสาร: 0-4320-3875
เบอร์มือถือ: 089-7118964