» คำประกาศเกียรติคุณผู้ได้รับรางวัล

ผู้บริหารที่ได้รับรางวัล

รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ

รางวัลเหรียญตรามิตรภาพ แห่ง สปป.ลาว

ปีพุทธศักราช 2560

 

 

ผู้ที่ได้รับปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

Professor Doctor Brady J. Deaton

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา การบริหารจัดการสาธารณะ

ปีการศึกษา 2553

พลตำรวจตรีอรรถกฤษณ์ ธารีฉัตร

ปริญญารัฐประศาสนศาตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ปีการศึกษา 2555

Professor Dr. Richard C. Pratt

 

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารกิจการสาธารณะ

ปีการศึกษา 2557

 

 

 

นักศึกษาและศิษย์เก่า

นายพีระพล พัฒนพีระเดช

ผู้ได้รับรางวัลรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นประจำคณะ ประจำปี 2555

นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์

ผู้ได้รับรางวัลรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นประจำคณะ ประจำปี 2556

นายวรกิจ ทีสุกะ

ผู้ได้รับรางวัลศรีกัลปพฤกษ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีพุทธศักราช 2556

นายสุริยา ยีขุน

ผู้ได้รับรางวัลรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นประจำคณะ ประจำปี 2557

นายชาติชาย เจียมศรีพงษ์

ผู้ได้รับรางวัลรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นประจำคณะ ประจำปี 2558

นายสุริยานนท์ พลสิม

ผู้ได้รับรางวัลศรีกัลปพฤกษ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีพุทธศักราช 2558

นายขยัน วิพรหมชัย

ผู้ได้รับรางวัลรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นประจำคณะ ประจำปี 2559

นายสุภชัย สุขทรัพย์สร้าง

ผู้ได้รับรางวัลศิษย์เก่าแห่งความภาคภูมิใจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีพุทธศักราช 2559

นายอนุชาติ ตะระรัมย์

ผู้ได้รับรางวัลศรีกัลปพฤกษ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีพุทธศักราช 2559

นายเจริญ เพ็งมูล

ผู้ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
ปีพุทธศักราช 2560

นายณัฐภาพงศ์ สุวรรณชนะ

ผู้ได้รับรางวัลศิษย์เก่าแห่งความภาคภูมิใจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีพุทธศักราช 2560

 


» Facebook Fanpage

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

โทรศัพท์: 0-4320-3124
โทรสาร: 0-4320-3875
เบอร์มือถือ: 089-7118964