» คำประกาศเกียรติคุณผู้ได้รับรางวัล

ผู้มีคุณูปการต่อวิทยาลัยฯ

รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ

รางวัลเหรียญตรามิตรภาพ แห่ง สปป.ลาว

ปีพุทธศักราช 2560

Professor Doctor Brady J. Deaton

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา การบริหารจัดการสาธารณะ

ปีการศึกษา 2553

พลตำรวจตรีอรรถกฤษณ์ ธารีฉัตร

ปริญญารัฐประศาสนศาตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ปีการศึกษา 2555

Professor Dr. Richard C. Pratt

 

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารกิจการสาธารณะ

ปีการศึกษา 2557

 

นักศึกษาและศิษย์เก่า

นายวรกิจ ทีสุกะ

ผู้ได้รับรางวัลศรีกัลปพฤกษ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปีพุทธศักราช 2556

นายสุริยานนท์ พลสิม

ผู้ได้รับรางวัลศรีกัลปพฤกษ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีพุทธศักราช 2558

นายอนุชาติ ตะระรัมย์

ผู้ได้รับรางวัลศรีกัลปพฤกษ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีพุทธศักราช 2559

นายขยัน วิพรหมชัย

ผู้ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีพุทธศักราช 2559

นายศุภชัย สุขทรัพย์สร้าง

ผู้ได้รับรางวัลศิษย์เก่าแห่งความภาคภูมิใจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีพุทธศักราช 2560

 


» Facebook Fanpage

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

โทรศัพท์: 0-4320-3124
โทรสาร: 0-4320-3875
เบอร์มือถือ: 089-7118964