» หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) อ่านต่อ
รป.ม.(การบริหารงานตำรวจและชุมชน)
รป.ม.(การบริหารงานตำรวจและชุมชน) อ่านต่อ
รป.ม.(การปกครองท้องถิ่น หลักสูตรปรับปรุง)
รป.ม.(การปกครองท้องถิ่น หลักสูตรปรับปรุง) อ่านต่อ

» Facebook Fanpage

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

โทรศัพท์: 0-4320-3124
โทรสาร: 0-4320-3875
เบอร์มือถือ: 089-7118964