กิจกรรม วปท.

อ.ดร.สถาพร มงคลศรีสวัสดิ์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น COLA KKU ร่วมสร้างการรับรู้ การจัดงานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลก ครั้งที่ ...
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น COLA KKU ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมสำคัญ ของ สยปพ.มข. อำนวยความสะดวกด้านสถานที่ รับมอบปูนเพื่อการเรียนการ...
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น COLA KKU ประชุมระดมสมองกำหนดหัวข้องานวิจัย ทบทวนวิธีการ และขอบเขตงานของ นศ....

ปฏิทินกิจกรรมคณบดี

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

โทรศัพท์: 0-4320-3124
โทรสาร: 0-4320-3875
เบอร์มือถือ: 089-7118964