กิจกรรม วปท.

เป็นที่น่าภาคภูมิใจ และควรได้รับการชื่นชม เมื่อ KKU iDol นายสุริยานนท์ พลสิม นักศึกษาของวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าเฝ้ารับพระราช...
คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มข.COLA KKU รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ ในฐานะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ร่วมภาคภูมิใจกับอ...
การบวชจะเป็นการช่วยทะนุบำรุงพระพุทธศาสนา อีกทั้งยังเป็นโอกาสอันดีที่ผู้บวชทุกท่าน จะได้ฝึกฝนอบรมตนเอง เพื่อให้เป็นพระแท้ตามพระธรรมวินัย เปี่ยมด้วยศีล ...

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

โทรศัพท์: 0-4320-3124
โทรสาร: 0-4320-3875
เบอร์มือถือ: 089-7118964