กิจกรรม วปท.

ต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้นำยุคใหม่ ผลผลิตจากความสัมพันธ์อันดีของ COLA KKU กับ East-West Center จาก University of Hawaii at Manoa ประเทศสหรั...
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มข. COLA KKU หารือการทำงานร่วมกันกับผู้อำนวยการกองขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล และคณะทำงานจาก สดช.สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่...
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น COLA KKU หารือเครือข่ายความร่วมมือ เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฯ...

ปฏิทินกิจกรรมคณบดี

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

โทรศัพท์: 0-4320-3124
โทรสาร: 0-4320-3875
เบอร์มือถือ: 089-7118964