กิจกรรม วปท.

วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา อาจารย์ กฤชวรรธน์ โล่ห์วัชรินทร์ ได้เข้าร่วมพิธีรับปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยมิสซูรี (University of Missouri) เ...
บุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม ล้วนเป็นบุคคลที่พึงประสงค์ขององค์กร วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้จัดอบรมให้ความรู้ด้าน คุณธรรม จริยธร...
วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2559 นับเป็นวันที่สอง ของการจัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวั...

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

โทรศัพท์: 0-4320-3124
โทรสาร: 0-4320-3875
เบอร์มือถือ: 089-7118964