โดยความร่วมมือของสหภาพยุโรป
โครงการอนุรักษ์และ
ฟื้นฟูวัฒนธรรมอีสาน
ลิงค์ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการนำเสนอผลงานวิชาการ

 

arrowการจัดประชุมวิชาการแห่งชาติด้านผู้สูงวัยและผู้สูงอายุ ครั้งที่ 3 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ปิดรับบทความ 20 ก.พ.58)

arrow การจัดประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 34 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ปิดรับบทความ 6 ม.ค.58)

arrow การประชุมวิชาการนานาชาติด้านสันติศึกษาและการจัดการความขัดแย้ง ครั้งที่ 1

arrow การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ รูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๗ ณ ประจวบคีรีขันธ์

arrowการวิจัยสถาบันเพื่อการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน ณ โรงแรมเซ็นทาราแอนด์คอนเวนชันเซ็นเตอร์ จ.ขอนแก่น

arrow การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 10 "งานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาท้องถิ่ิ่นที่ยั่งยืน”

arrow การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “การสร้างความเข้มแข็งในประชาคมอาเซียน” ม.นเรศวร

arrow การประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการครั้งที่ 3” ม.วลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช

arrow การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 ว.เขตหนองคาย มข.

arrow การประชุมวิชาการระดับชาติ “เบญจมิตรวิชาการ” ครั้งที่ 4 “องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” วิทยาลัยราชพฤกษ์

arrow การประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต “บูรณาการสหวิทยาการงานวิจัยสู่มาตรฐานสากล” มรฎ.ภูเก็ต

arrow he 5th RMUTP International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Development: the road towards a green future

arrow การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4 เรื่อง “การศึกษาเชิงสร้างสรรค์” ม.ศิลปากร

arrow การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 2 สมาคมรัฐศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

arrow การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 1 วิทยาลัยสหวิทยาการ ม.ธรรมศาสตร์

arrow การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 24

arrow เชิญส่งบทความเพื่อเข้าประกวดบทความวิจัยด้านพัฒนบริหารศาสตร์ประจำปี 2557

arrowการจัดประชุมวิชาการ รัฐประศาสนศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 2 ณ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

arrow ประชาสัมพันธ์ส่งบทความวิชาการเพื่อคัดเลือกตีพิมพ์ในวารสารวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนา มรฎ.สุราษฎร์ธานี

arrowการประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ 3 เรื่อง Education and Leadership in Glocalization ณ ภูเก็ต 21-24 พ.ค.57

arrow ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติการพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน ครั้งที่4 ณ ขอนแก่น

arrow การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 15

arrow ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการสนับสนุนและเผยแพร่ผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยมหิดล

arrow การประชุมวิชาการระดับชาติด้านธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน ครั้งที่ 7 ณ โรงแรมพลูแมน ขอนแก่น

arrow การประชุมวิชาการ ประจำปี 2556 "แม่โจ้ 80 ปี" ณ ม.แม่โจ้

arrow การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2556 ณ ม.อุบลราชธานี

arrow การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฎสุราษณ์ธานีวิจัย ครั้งที่ 9 วันที่ 21-22 พย.56

arrow การนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 6 ผู้จัด มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

arrow การประชุมวิชาการ "Collaborative Undergraduate and Graduate Student Colloquium on Politics and Governance: Current Issues and Prospects in ASEAN" ผู้จัด มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

arrow การประชุมสัมมนาวิชาการ นำเสนอผลงานวิชาการทางการศึกษาระดับชาติ เรื่อง กรณีศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ผู้จัด มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

arrow การประชุมสัมมนาและนิทรรศการวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 9 "เครือข่ายความรู้ เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมในประชาคมอาเซียน ASEAN Community Knowledge Networks for the Economy, Society, Culture , and Environmental Stability " วันที่ 24-25 มิย.56 ณ ประเทศบรูไนดารุสซาลาม 

arrow การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมครั้งที่ 5 ภายใต้แนวคิด “การวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนกับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน” วันที่ 18-19 กค.56

arrow การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการครั้งที่ 5 ประจำปี 2556 วันที่ 25 พ.ค.56

arrow การประชุมมหานครวิชาการด้านงานวิจัยและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 6 วันที่ 17 พฤษภาคม 2556

arrow การประชุมวิชาการระดับชาติสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยประจำปี 2556 วันที่ 31 พ.ค. 56 ณ ม.พายัพ จ.เชียงใหม่

arrow “มหกรรมวิจัยส่วนภูมิภาค” (Regional Research Expo) ครั้งที่ 1

arrow การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน ประจำปี 2556 ครั้งที่ 3 “ชุมชนท้องถิ่น ฐานรากการพัฒนาประชาคมอาเซียน” ระหว่าง 9-12 พ.ค.56

arrow การประชุมวิชาการระดับชาติ “ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ ครั้งที่ 7” ระหว่างวันที่ 1-2 เมษายน 2556

arrow การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ครั้งที่ 1 หัวข้อ "สหวิทยางานวิจัย เพื่อพัฒนาสู่อาเซียน" 16-17 มีนาคม 2556

arrow งานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 23 ประจำปี 2556" ระหว่างวันที่ 22-25 พฤษภาคม 2556

arrow การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 1"สร้างสรรค์ภูมิปัญญา เพื่อพัฒนาสู่อาเซียน" 1 มี.ค.56

arrow การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต “การวิจัยแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล”

arrow การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ "พลวัตการศึกษาสร้างสรรค์เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน"

arrow การประชุมวิชาการงานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 5 ม.เทคโนโลยีสุรนารี 

arrow การประชุมทางวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 14  

arrow การปรุะชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ SMARTS ครั้งที่ 3 เรื่อง "มุมมองอาเซียน"  

arrow เชิญส่งบทความวิจัยเข้าประกวดด้านพัฒนบริหารศาสตร์ประจำปี 2556

arrow การประชุมทางวิชาการระดับชาติด้านธุรกิจและเศรษฐกิจ “สถานะไทย อยู่ตรงไหน? ใน AEC” โดยคณะวิทยาการจัดการ มข. (ปิดรับบทความ 19 พ.ย.55) รายละเอียดดู http://ncbe.kku.ac.th และ http://www.facebook.com/NCBEKKU

arrow การประชุมวิชาการนานาชาติด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสตร์ในภูมิภาคอาเซียน

arrow มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จ.อุดรธานี ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 6 วันที่ 8-9 กันยายน 2555

arrow การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการท่องเที่ยว ด้านการบริการและด้านธุรกิจ ประจำปี 2555

arrow CAPToR Conference on Tourism, Hospitality & Business 2012

arrow ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมนานาชาติ International Conference on International Relations and Development (ICRD) ครั้งที่ 2 วันที่ 26-27 กรกฎาคม 2555 ณ ศูนย์่การประชุมนานาชาติ โรงแรม The Empress จังหวัดเชียงใหม่

arrow ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 10 ในวันที่ 16 สิงหาคม 2555 ณ ม.ราชภัฏนครสวรรค์

arrow ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิัจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ประจำปี 2555 ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

arrow  การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2555 (Thailand Research Expo 2012)

arrow โครงการประชุมนานาชาติ แม่ฟ้าหลวงวิชาการ ประจำปี พ.ศ.2555 "Future Challenge toward ASEAN Integrations"

arrow  การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 10 วันที่ 23-24 ส.ค.55

arrow  การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 25 วันที่ 4-5 ตุลาคม 2555 ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ตลิ่งชัน จังหวัดกรุงเทพฯ

arrow  ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 8 "วิจัยเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น" 15-16 พ.ย. 2555

arrow  สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

arrow ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ประจำปี 2556

arrow การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 3 ในวันที่ 23 พ.ย. 2555

arrow การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 1คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ปิดรับบทความ 30 ก.ย.55)

arrow การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่4 "ASEAN Teacher's Education Standardization" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ปิดรับบทความ 21 กย.55)

arrow การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาทางรัฐศาสตร์/รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกันกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

arrow การประชุมวิชาการนานาชาติ "นวัตกรรมทั่วถึงและการจัดการเชิงนวัตกรรม" (ปิดรับบทความ 30 ต.ค.55) จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์