กิจกรรม วปท.

นายอนุชาติ ตะระรัมย์ นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มข. เป็นนักศึกษาอีกคนของวิทยาลัย ที่ได้รับก...
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น COLA KKU ร่วมกับเครือข่าย จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ ให้กับผู้บริหารระดับสูงของสาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถาน...
เนื่องด้วยวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนองค์ความรู้ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และได้เล็งเห็นประโยชน์ของการนำ...

ปฏิทินกิจกรรมคณบดี

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

โทรศัพท์: 0-4320-3124
โทรสาร: 0-4320-3875
เบอร์มือถือ: 089-7118964