กิจกรรม วปท.

(28 ต.ค. 58) รองศาสตราจารย์พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ ที่ปรึกษาด้านงานวิจัยและกิจการระหว่างประเทศ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้าเยี่ยม...
รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น COLA KKU ได้รับเชิญให้ร่วมวิพากษ์งานวิจัย ในการประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และร...
อ.ดร.ภก.ประชาสรรค์ แสนภักดี อาจารย์ประจำวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น COLA KKU ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ให้กับบุคลากรของกองทุนห...

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

โทรศัพท์: 0-4320-3124
โทรสาร: 0-4320-3875
เบอร์มือถือ: 089-7118964