กิจกรรม วปท.

นายพงศธร พันธุ์ชัยภูมิ บัณฑิตรุ่นแรกของวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มข. กับการก้าวสู่ตำแหน่ง ปลัดอำเภอหนุ่ม สายเลือดครอบครัว COLA KKU...
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ตั้ง รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มข.COLA KKU เป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการด้านความมั...
นายอนุชาติ ตะระรัมย์ นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มข. เป็นนักศึกษาอีกคนของวิทยาลัย ที่ได้รับก...

ปฏิทินกิจกรรมคณบดี

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

โทรศัพท์: 0-4320-3124
โทรสาร: 0-4320-3875
เบอร์มือถือ: 089-7118964