» อนุชาติ ตะระรัมย์ นักศึกษา COLA KKU อีกหนึ่งเพชรเม็ดงาม กับรางวัลศรีกัลปพฤกษ์ ปีการศึกษา 2559

อนุชาติ ตะระรัมย์ นักศึกษา COLA KKU อีกหนึ่งเพชรเม็ดงาม กับรางวัลศรีกัลปพฤกษ์ ปีการศึกษา 2559

          นายอนุชาติ ตะระรัมย์ นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มข. เป็นนักศึกษาอีกคนของวิทยาลัย ที่ได้รับการประเมินและคัดเลือกให้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ รางวัลศรีกัลปพฤกษ์ ประจำปีการศึกษา 2559  ซึ่งเป็นรางวัลที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ดำเนินการประเมินและคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติ

          นักศึกษาชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มข. นายอนุชาติ ตะระรัมย์ เป็นผู้ได้รับรางวัล ศรีกัลปพฤกษ์ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มข. ประกอบด้วย คณบดี คณาจารย์  นักศึกษาและบุคลากร ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับการได้รับรางวัลดังกล่าว

          นายอนุชาติ ตะระรัมย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มข. หลังทราบผลการประเมินและคัดเลือก ขณะที่กำลังออกสหกิจศึกษาอาเซียน ณ ประเทศเวียดนาม ได้กล่าวแสดงความรู้สึกว่า “ผมขอขอบคุณทุกคนในชีวิตที่ได้มอบโอกาสให้แก่ผม และได้คอยสนับสนุนและผลักดัน พร้อมให้โอกาสผมได้สร้างโอกาสใหม่ๆ อย่างที่ตั้งใจ ซึ่งผมจะได้มอบโอกาสเหล่านี้ไปยังผู้อื่นอย่างที่ผมเคยได้รับครับ ซึ่งผมเชื่อมั่นเสมอว่าความตั้งใจแน่วแน่ที่จะพัฒนาตนเองอยู่สม่ำเสมอ จะนำมาซึ่งโอกาสดีๆในชีวิต ผมรักที่จะแสวงหาโอกาสที่ท้าทายอยู่ตลอด ทั้งในด้านการเรียนและการทำกิจกรรม เพราะผลลัพธ์ของการพัฒนาตนเองอย่างเต็มที่ จะกลายเป็นดอกผลแห่งความสำเร็จ และสามารถส่งต่อไปยังผู้อื่นได้อย่างไม่รู้จบสิ้น  ในฐานะที่ผมเป็นนักศึกษาวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผมรู้สึกภาคภูมิใจและปลื้มปิติอย่างยิ่งครับ ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับพระราชทานรางวัลศรีกัลปพฤกษ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2559  ซึ่งเป็นรางวัลอันทรงเกียรติ และทรงคุณค่าอย่างยิ่งในชีวิตของนักศึกษาและเป็นเกียรติประวัติแก่ครอบครัว รางวัลอันทรงเกียรตินี้จะเปรียบดั่งเชื้อเพลิงสำคัญที่จะขับเคลื่อนให้ผมประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่รุ่นน้อง และจะตั้งใจศึกษา เล่าเรียน นำองค์ความรู้ไปช่วยเหลือสังคม ท้องถิ่น และประเทศชาติอย่างเต็มกำลัง ให้สมกับปณิธานแห่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยแห่งการอุทิศตนเพื่อสังคม”

          ซึ่งผลการคัดเลือกดังกล่าวเปรียบดั่งการยืนยันถึงคุณภาพของนักศึกษา อันเป็นผลผลิต และเพชรเม็ดงานที่วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มข. ได้มีส่วนร่วมเจียระไนให้เกิดเป็นเพชรเม็ดงาม สมดั่งเจตนารมณ์ของวิทยาลัย ดังที่ผ่านมาปีแล้วปีเล่ากับความภาคภูมิใจต่อนักศึกษาวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มข. อันประกอบด้วย นายวรกิจ ทีสุกะ นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น รุ่นที่ 1 ได้รับรางวัลศรีกัลปพฤกษ์  ประจำปีพุทธศักราช  2556  นายสุริยานนท์ พลสิม นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น รุ่นที่ 3 ได้รับรางวัลศรีกัลปพฤกษ์ ประจำปีพุทธศักราช 2558 และปัจจุบัน นายอนุชาติ ตะระรัมย์ นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น รุ่นที่ 4 ได้รับรางวัล ศรีกัลปพฤกษ์ ประจำปีการศึกษา 2559 ซึ่งเป็นผู้มีกิจกรรมและผลงานดีเด่นที่น่าสนใจ อาทิ

ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ของประเทศไทยการแข่งขันตอบปัญหาทางรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปีพุทธศักราช 2558 โดยคณะรัฐประศาสนศาสตร์สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์ NIDA (National Institute of Development Administration)

ได้รับรางวัลอันดับ 6 ของประเทศไทย ในการแข่งขันตอบปัญหารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 15 ประจำปี พุทธศักราช 2558  ซึ่งจัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่างคณะรัฐศาสตร์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ได้รับการคัดเลือกเป็น ยุวทูต ป.ป.ช. NACC YOUTH AMBASSADORS 2015 สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  

ได้รับรางวัล “ต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน” ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากสภาเด็กและเยาวชน ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามลักษณะพึงประสงค์ 9 ประการเพื่อรับโล่“ต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน” กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ได้รับรางวัลได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรม สมควรได้รับการยกย่องให้เป็น “ตัวอย่างที่ดีแก่เด็กและเยาวชน” จากกระทรวงวัฒนธรรม

ได้รับรางวัลผู้ประพฤติตนชอบในความซื่อสัตย์สุจริต  โครงการการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ได้รับรางวัล เยาวชนอีสาน มือสะอาด ชาติไม่ล่ม” จากผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาร่วมกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ได้รับรางวัลนักกิจกรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่น ด้านสร้างชื่อเสียงวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2558  วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติด้านคุณธรรม จริยธรรม และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น   มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ได้รับรางวัลนักศึกษาผู้มีผลการเรียนดีเด่น ผลการเรียนเฉลี่ยสูงสุด ประจำปีการศึกษา 2557- 2559  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น  วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น   มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ได้รับรางวัลชมเชย ประกวดสุนทรพจน์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 12 “ถวายงานผ่านภาษา ตามรอยเบื้องพระยุคลบาทช่วยชาติได้อย่างไร”  สุนทรพจน์อุดมศึกษา เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เป็นต้น

 

ภาพ  อนุชาติ ตะระรัมย์   ข่าว  ดวงฤดี แก้ววิศิษฏ์

 

 


Poster : maey | 8 พฤศจิกายน 59 15:00:00


» Facebook Fanpage

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

โทรศัพท์: 0-4320-3124
โทรสาร: 0-4320-3875
เบอร์มือถือ: 089-7118964