» วช.ตั้ง "คณบดี COLA-KKU" เป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการด้านความมั่นคง

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ตั้ง รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มข.COLA KKU เป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการด้านความมั่นคง

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น COLA KKU ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มข. ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการด้านความมั่นคง” โดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ตามประกาศแต่งตั้งคณะผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการฯ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560 ว่า สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ให้ความสำคัญต่อการดำเนินการตามแนวทางการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ที่ต้องการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และคุณภาพของประชาชน ดังนั้นจึงเห็นควรให้มีการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 7 ด้าน ได้แก่ ด้านความมั่นคง ด้านการเกษตร ด้านอุตสาหกรรม ด้านเศรษฐกิจและสังคม ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ด้านพลังงานและสารสนเทศ และด้านทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาล และเพื่อการปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรม ทั้งนี้หนึ่งในจำนวนผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการด้านความมั่นคง ทั้ง 19 คน นั้นคือ รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ และในโอกาสนี้ จึงขอเรียนเชิญสมาชิกครอบครัววิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นทุกท่าน ร่วมแสดงความยินดี กับผู้บริหารคนเก่ง และดี ของวิทยาลัยฯ กับตำแหน่งที่การันตีความสามารถรอบด้าน

หากจะกล่าวถึง รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ ถือเป็นผู้นำองค์กร ที่ได้ทำหน้าที่เป็นผู้บริหารจัดการให้องค์กรก้าวทันโลกที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผ่านผลงานไม่ว่าจะเป็นในด้านความเข้มแข็งทางวิชาการ องค์ความรู้การพัฒนานักศึกษา และการเชื่อมโยงกับภาคีหุ้นส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งนักบริหารมืออาชีพเท่านั้นจึงจะสามารถนำองค์การไปสู่ความสำเร็จได้อย่างนี้ และจากประวัติและคุณสมบัติ ของ รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ คณบดี ที่เป็นทีประจักษ์และรู้จักอย่างกว้างขวาง ว่าเป็นทั้งผู้มีความรู้ ความชำนาญ ด้านรัฐศาสตร์ การปกครอง การเมือง โยบายสาธารณะ การพัฒนาองค์กร การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การจัดทำยุทธศาสตร์และการวางแผนงาน เป็นกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษาในหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนหลายแห่ง เป็นอาจารย์สอน และเป็นวิทยากรให้ความรู้ทางด้านการเมืองการปกครอง มีผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ จึงสมควรได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการด้านความมั่นคง”

สำหรับรางวัลที่ไม่เพียงแต่จะสร้างชื่อเสียงให้กับคณบดี แต่ยังเป็นการยืนยันความเป็นผู้นำที่มีคุณภาพ คือ โล่รางวัล และใบประกาศติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติ รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ คณบดี ว่ามีผลการปฏิบัติงานด้านการบริหารระดับดีเยี่ยม กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีพุทธศักราช 2557 และ โล่ประกาศเกียรติคุณ พร้อมใบประกาศ QA Award ของวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ประจำปีพุทธศักราช 2557 ที่แสดงว่าเป็นคณะที่มีการบริหารจัดการและผลการดำเนินการระบบประเมินและประกันคุณภาพที่โดดเด่น อยู่ในระดับดีเลิศ ภายใต้การบริหารจัดการโดย คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น

รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาคณิตศาสตร์ จากคณะวิทยาศาสตร์ มข. ปริญญาโท สาขาสถิติ จากคณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปริญญาเอกสาขาพัฒนศาสตร์ จากคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มข โดยทุนจากโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย โดยมีที่อาจารย์ที่ปรึกษาคือ รศ. ดร. พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ Professor Gayl D. Ness และ Professor Allen D. Hicken จาก The University of Michigan, Ann Arbor, USA ซึ่งส่วนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรอยู่ที่มหาวิทยาลัยมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา และการศึกษาหลังปริญญาเอก (Postdoctoral Study) คือ การบริหารแบบบูรณาการและระบบปกป้องสังคม จาก The University of Michigan, Ann Arbor, ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยทุนสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และ Department of Sociology, The University of Michigan, Ann Arbor

 

 

 

 

 

 

ภาพ/ข่าว:ภาภรณ์ เรืองวิชา


Poster : tick | 26 มกราคม 60 15:00:00


» Facebook Fanpage

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

โทรศัพท์: 0-4320-3124
โทรสาร: 0-4320-3875
เบอร์มือถือ: 089-7118964