» กิจกรรม วปท.

COLA KKU นำ Prof. Charles David Crumpton เยี่ยมคารวะท่านอธิการบดี มข.
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มข. COLA KKU นำ Prof. Charles David Crumpton เยี่ยมคารวะท่านอธิก...
COLA KKU ร่วมยินดี พร้อมให้การต้อนรับ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายกิจการพิเศษ สำนักหอสมุด มข.คนใหม่
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น COLA KKU ร่วมยินดี พร้อมให้การต้อนรับ คุณ ยศ...
COLA KKU จัดกิจกรรมพัฒนานศ.บรรยายพิเศษ “การสร้างคนเพื่อให้คนสร้างชาติ บทเรียนจากประเทศญี่ปุ่น”
ครอบครัว วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น COLA KKU ต้อนรับการมาเยือนของ ดร.ปวี...
COLA KKU ร่วมกับ Fedrich Naumann Stiftung และ NDI หารือร่วมกันเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศไทย
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น COLA KKU ร่วมกับ Fedrich Naumann Stiftung และ...
ครอบครัว COLA KKU ร่วมสืบทอดประเพณีไทยอันสืบเนื่องมาแต่โบราณกาล
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มข. COLA KKU ได้ร่วมงานบวชของ นายอุเทน บัวแสง บุคลากรสายสนับสนุน...
สมาชิก COLA KKU ประชุมเตรียมความพร้อม ก่อนร่วมการสัมมนาระดมสมอง เดินหน้าสู่อนาคต
สมาชิกวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น COLA KKU ประชุมเตรียมความพร้อม ก่อนร่วม...
วช.เชิญ คณบดี COLA KKU ประชุมกลุ่มย่อยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านความมั่นคง ครั้งที่ 1 /2560
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เชิญ รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ คณบดี วิทยาลัยการปกค...
คณะผู้บริหาร และอาจารย์ประจำหลักสูตรระดับปริญญาตรี COLA KKU ประชุมระดมสมองกำหนดคุณลักษณะบัณทิตที่พึงประสงค์
คณะผู้บริหาร และอาจารย์ประจำหลักสูตรระดับปริญญาตรี วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอ...
รองคณบดี COLA KKU ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานเสวนา ในงาน "Thailand Transport 2017 Better Connect, Better Life"
อ.สุรเดช ทวีแสงสกุลไทย รองคณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มข.COLA KKU ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงา...
COLA KKU จัดสัมมนาธรรมาภิบาล เพื่อกำหนดประเด็นการวิจัยสู่ผลผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น COLA KKU จัดสัมมนาธรรมาภิบาล ซึ่งเป็นอีกหนึ่ง...
ทีมบริหาร COLA KKU ร่วมยินดี วันคล้ายวันสถาปนาคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
ทีมบริหารวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มข.COLA KKU ร่วมยินดี วันคล้ายวันสถาปนาคณะบริหารธุรกิจแ...
นักศึกษา COLA KKU สาขาวิชาการจัดการการคลัง ชั้นปี 2 เพิ่มพูนประสบการณ์นอกสถานที่ ณ สหกรณ์การเกษตรหนองหวาย จังหวัดขอนแก่น
นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการคลัง ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยการปกคร...

» Facebook Fanpage

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

โทรศัพท์: 0-4320-3124
โทรสาร: 0-4320-3875
เบอร์มือถือ: 089-7118964