» โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ อปท. (ITA)

ติดต่อประสานงานโครงการ

อีเมล:  ita.colaadviser@gmail.com

โทร:   043-203124 ต่อ 319   

 Evidence base             คุณธวัชชัย มูลมิ่ง           โทร. 081-8727547

Internal                         คุณอำนาจ  โอกระโทก    โทร. 092-1089218

External                        คุณสุภาวดี แก้วคำแสน    โทร. 092-9644088

   

สื่อวีดิทัศน์

             - สื่อความรู้เคลื่อนไหว ITA Info Graphics 2560 โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ช.new
             - 
ประชาสัมพันธ์โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ ปี 2560 new
             - 
วีดีโอชุดความรู้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2560  new

 

 
หนังสือ

           - แจ้งปรับแผนการประเมินตามแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ของ อปท.ขก.2560 (12/9/2560) new
           - แจ้งแผนการประเมินตามแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ของ อปท.ขก.2560 (1/9/2560) 
           - คู่มือ ITA 2560 สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น (24/8/2560) โดยที่ปรึกษาวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น. new

           - คู่มือ ITA 2560 สำหรับหน่วยงานระดับกรม/หน่วยงานระดับจังหวัด (5/7/2560) โดยที่ปรึกษาสำนักงาน ป.ป.ท. 

           - คู่มือ ITA 2560 สำหรับสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัด (5/7/2560) โดยศูนย์ประเมิน ITA 

           - คู่มือ ITA 2560 (14/2/2560) โดยสำนักงาน ป.ป.ช. 

             - เชิญประชุมผู้ประสานงานเพื่อชี้แจงการดำเนินงานโครงการฯ (3/2/2559)   

             - แจ้งแผนการตรวจประเมินตามแบบสำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence based)  (1/2/2559)

เอกสารและแบบฟอร์มโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท.  (ITA

เอกสารประกอบคำบรรยาย

          - คู่มือคำอธิบายแบบสำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Base) 

          - PowerPoint  การประชุมชี้แจงโครงการ ITA จ.เลย (26 มกราคม 2559)

          - ภารกิจของผู้ประสานงานในการดำเนินงานโครงการ ITA   

          - ช่องทางการติดต่อสื่อสาร 

แบบฟอร์ม

          - แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence – Based) รอบที่ 1 อปท.ขอนแก่น(doc)(14/9/60) New
          - แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence – Based) รอบที่ 2 อปท.ขอนแก่น(doc)(14/9/60) New
          - แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence – Based) รอบที่ 2 อปท.ขอนแก่น(pdf)(31/8/60) New
          - แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence – Based) รอบที่ 1 อปท.ขอนแก่น(pdf) (30/8/60) New

          - แบบสำรวจสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) อปท.ขอนแก่น New
          - แบบสำรวจสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(External) สนง.ปปช.จังหวัด  
          - แบบสำรวจสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(Internal) สนง.ปปช.จังหวัด 
          - แบบกอรกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(Internal) สนง.ปปช.จังหวัด
          - แบบกอรกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(External) สนง.ปปช.จังหวัด 

          - แบบฟอร์มการอุทธรณ์คะแนน (Evidence-base) ปี 2560 สำหรับหน่วยงานภาครัฐ 
          - แบบประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ รอบที่ 1 (Evidence-base) ปี 2560 
          แบบประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ รอบที่ 2 (Evidence-base) ปี 2560 
          - แบบประเมินสำหรับบุคลากรหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(Internal) ปี 2560
          - แบบประเมินสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(External) ปี 2560 

          - แบบประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-base)  

          - แบบประเมินสำหรับบุคลากรภายใน (Internal)  

          - แบบประเมินสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (External) 

แบบฟอร์ม

          - แบบกรอกข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอก (23/2/2560) new
          - แบบกรอกข้อมูลผู้ประสานงาน (23/2/2560) new

          - แบบฟอร์ม 1 ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน อปท. 

          - แบบฟอร์ม 2 ข้อมูลผู้ประสานงานโครงการ  

          - แบบฟอร์ม 3 ข้อมูลบุคลากรภายในหน่วยงาน  

          - แบบฟอร์ม 4 ข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

 

           >> ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด

  
» Facebook Fanpage

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

โทรศัพท์: 0-4320-3124
โทรสาร: 0-4320-3875
เบอร์มือถือ: 089-7118964