» คณะผู้บริหาร.

คณะผู้บริหารวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

 

supawatanakorn


รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ
Assoc. Prof. Dr. Supawatanakorn  Wongthanavasu

คณบดี
Dean

 

assoc180.jpgอาจารย์ สุรเดช ทวีแสงสกุลไทย
Mr. Suradech Taweesaengsakulthai

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
Associate Dean

 

kitipit180.jpg


ดร. ณรินทร์ เจริญทรัพยานนท์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

patpong180.jpg


ดร.พัฒนพงศ์ โตภาคงาม
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

narong180.jpg


อาจารย์ ณรงค์ เกียรติคุณวงศ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

oky180.jpg


อาจารย์ ณรงค์เดช มหาศิริกุล
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายอำนวยการ

narong180.jpg


ดร. ศิริศักดิ์ เหล่าจันขาม
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

 
» Facebook Fanpage

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

โทรศัพท์: 0-4320-3124
โทรสาร: 0-4320-3875
เบอร์มือถือ: 089-7118964