» ผลการดำเนินงาน

 


ผลการดำเนินงานวาระ ปี 2559
 
ผลการประเมินประจำปีการศึกษา 2558 รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานผลการตรวจประเมินโดยคณะกรรมการหลักสูตร

 


ผลการดำเนินงานวาระ 4 ปี 2554-2558
 
ผลการประเมินประจำปีการศึกษา 2557 รายงานหลักสูตร
รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร
รายงานการตรวจประเมินระดับหลักสูตร
สรุปคะแนนการตรวจประเมินระดับคณะ
รายงานผลการดำเนินงานระดับคณะ
ผลการประเมินประจำปีการศึกษา 2556 คลิกที่นี่» Facebook Fanpage

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

โทรศัพท์: 0-4320-3124
โทรสาร: 0-4320-3875
เบอร์มือถือ: 089-7118964