» ผลการดำเนินงาน

 


ผลการดำเนินงานวาระ ปี 2559
 
ผลการประเมินประจำปีการศึกษา 2558 รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานผลการตรวจประเมินโดยคณะกรรมการหลักสูตร

 


ผลการดำเนินงานวาระ 4 ปี 2554-2558
 
ผลการประเมินประจำปีการศึกษา 2557 รายงานหลักสูตร
รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร
รายงานการตรวจประเมินระดับหลักสูตร
สรุปคะแนนการตรวจประเมินระดับคณะ
รายงานผลการดำเนินงานระดับคณะ
ผลการประเมินประจำปีการศึกษา 2556 คลิกที่นี่» Facebook Fanpage

College of Local Administration
123 Khon Kaen University,Thailand 40002

Tel: 0-4320-3124
Fax: 0-4320-3875
Mobile: 089-7118964