» ปรัชญา ปณิธาน


ปรัชญา

 


“ความหลากหลายทางความคิดก่อให้เกิดนวัตกรรมทางการบริหาร
ที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสังคม”"Diversity of ideas creates management innovation
that ignites and hastens social transformation."

 

 

 

ปณิธาน

 


"เสริมฐานรากประชาธิปไตยเพื่อการพัฒนา
สร้างรากฐานการบริหารท้องถิ่นสู่สากล""Strengthening the Foundation of Democracy and Development.  
Laying the Foundation  of Local Administration to the International Level."

 » Facebook Fanpage

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

โทรศัพท์: 0-4320-3124
โทรสาร: 0-4320-3875
เบอร์มือถือ: 089-7118964