» วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์

 

วิสัยทัศน์


ศูนย์กลางในการเรียนรู้ด้านการบริหารท้องถิ่นของโลก (Global Learning Center on Local Administration)

 

พันธกิจ


        วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น เป็นองค์กรที่มุ่งสร้างและพัฒนาความรู้ความสามารถ และจรรยาบรรณในการบริหาร แก่บุคลากรของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ยึดมั่นในการรับใช้และบริการสังคม โดยการค้นหาและสร้างองค์ความรู้เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นบนพื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรม

 

วัตถุประสงค์


  1. เพื่อจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาทางด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาท้องถิ่น
  2. เป็นแหล่งพัฒนาวิชาการและให้บริการวิชาการทางด้านการพัฒนาและการปกครองท้องถิ่น
  3. ร่วมมือทางวิชาการทางด้านการบริหารการปกครองท้องถิ่นกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ
  4. เป็นศูนย์กลางของนวัตกรรมทางการบริหารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

 

นโยบาย


       วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น เป็นองค์กรในกำกับของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่มีธรรมภิบาลในการบริหารจัดการและมีมาตรฐานในการจัดการศึกษาและบริการวิชาการแก่สังคมบนหลักการของการสร้างเครือข่ายและภาคีหุ้นส่วน เพื่อนำไปสู่ความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติต่อไป

 

ค่านิยม


        ค่านิยมเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเพราะเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงลักษณะที่พึงประสงค์ของการชักนำองค์กรและเป็นกลไกในการขับเคลื่อนให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรด้วยความสำคัญดังกล่าว วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น จึงได้ร่วมกันกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและกลุ่มผู้รับบริการร่วมกันกำหนดค่านิยมขององค์กร ซึ่งประกอบด้วย 5 ลักษณะ อันได้แก่ 

        S = Service Mind อันหมายถึง การมีจิตที่พร้อมจะให้บริการกลุ่มผู้รับบริการ ทั้งทางด้านการผลิตบัณฑิตเพื่อรับใช้สังคม การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น ตลอดจนการให้บริการวิชาการทางสังคม
        P = Professionalism อันหมายถึง การทำงานของบุคลากรทุกระดับแบบมืออาชีพ ที่มีการปฏิบัติงานบนฐานของความรู้หลักการอย่างมีความชำนาญมีความคิดสร้างสรรค์
        E = Enthusiastic อันหมายถึง ความกระตือรือร้น กระฉับกระเฉงที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
        E = Engagement คือ ความผูกพันในองค์กร และตระหนักว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ
        D = Diversity and Team work ที่มุ่งเน้นการทำงานร่วมกันเป็นทีม และยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง เพื่อการนำไปสู่ความสำเร็จของส่วนรวม 

 

 

เอกลักษณ์


REAL     

R = Ready to work      พร้อมทำงาน      
E = Engagement         มีส่วนร่วมมีจิตผูกพันกับองค์กร        
A = Assertiveness       กล้าแสดงออก      
L = Life-long Learner  เป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต

 

 

อัตลักษณ์


Servant Leadership   ผู้นำในการรับใช้สังคม
» Facebook Fanpage

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

โทรศัพท์: 0-4320-3124
โทรสาร: 0-4320-3875
เบอร์มือถือ: 089-7118964