ข่าว

ตารางสอบ Midterm2-2556 27 พฤศจิกายน 2013, 14.14 por ข่าวประชาสัมพันธ์
ตารางสอบ Midterm2-2556
ตารางสอบ Midterm2-2556 27 พฤศจิกายน 2013, 14.14 por ข่าวประชาสัมพันธ์
ตารางสอบ Midterm2-2556
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เชิญรองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นเป็นวิทยากรร่วมอภิปราย PDF พิมพ์ อีเมล

31.052

 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาจารย์ สุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ได้รับเชิญเป็นวิทยากรร่วมอภิปราย เรื่อง แนวทางการดำเนินการให้แรงงานทุกกลุ่ม มีรายได้ไม่น้อยกว่าวันละ 300 บาทในกิจกรรมการอบรมตามโครงการป้องกันปัญหาความขัดแย้ง และสนับสนุนสวัสดิการแรงงานในสถานประกอบกิจการ เพื่อเสริมสร้างแรงงานสัมพันธ์แก่นายจ้างในสถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจ ซึ่งจัดขึ้นโดย สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ณ โรงแรมประตูน้ำ จ.ขอนแก่น

31.051

 

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนวัยแรงงาน คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0-4320-2407 ต่อ 158 หมายเลขภายใน 1400-9 
Copyright @ 20014 Faculty of Nursing Khon Kaen University , All Right Reserved