ข่าว

ตารางสอบ Midterm2-2556 27 พฤศจิกายน 2013, 14.14 por ข่าวประชาสัมพันธ์
ตารางสอบ Midterm2-2556
ตารางสอบ Midterm2-2556 27 พฤศจิกายน 2013, 14.14 por ข่าวประชาสัมพันธ์
ตารางสอบ Midterm2-2556
แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษา PDF พิมพ์ อีเมล
 ประกาศ

หนังสือ/แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มสำหรับการทำการศึกษาอิสระ
 • บว.21 แบบคำร้องขอเสนอชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา/เปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษา Download
 • บว.23 แบบเสนอเค้าโครง Download
 • บว.24 คำร้องขอเปลี่ยนชื่อเรื่อง Download
 • บว.25 คำร้องขอสอบ Download
 • บว.27 ใบแจ้งผลการสอบ   Download
 • บว.28 รับรองการแก้ไข   Download
 • วปท.001 แบบฟอร์ม ส่งการศึกษาอิสระ  Download
 • วปท.002ประเมินความก้าวหน้า   Download
 • แบบฟอร์มชำระเงินผ่านธนาคาร ลงทะเบียนเพิ่มIS   Download
 • แบบฟอร์มการเผยแพร่ผลงานการศึกษาอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา  วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น Download
 • แบบตอบรับการนำวิจัยไปใช้ Download
 • แบบฟอร์มนำส่ง บว.28 (ติดหน้าซองไปรษณีย์)
 

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนวัยแรงงาน คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 0-4320-2407 ต่อ 158 หมายเลขภายใน 1400-9 
Copyright @ 20014 Faculty of Nursing Khon Kaen University , All Right Reserved