News & Events


COLA KKU

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น รับสมัคร นักบริหารงานอุดมศึกษา ปฏิบัติงานด้านการตลาดและบริการการศึกษา จำนวน 1 อัตรา



Read more

นักศึกษา COLA เสริมสมรรถนะความเป็นนานาชาติ ฝึกฝนประสบการณ์ในมหาวิทยาลัยบาเกียว


Read more

“หมอลำ” กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์จากทุนทางวัฒนธรรมและพัฒนาสู่การเป็น Soft Power


Read more
COLA KKU

ศาสตราจารย์ ดร. ฮิโรฟูมิ อันโดะ อาจารย์ประจำวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้น The Order of the Sacred Treasure, Gold Rays with Neck Ribbon

จากสมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะ โดยผู้แทนของสมเด็จพระจักรพรรดิญี่ปุ่น Mr. OBA Yuichi, Deputy Chief of the Mission, Japanese Embassy in Thailand


Read more

COLA KKU ให้การต้อนรับ อาจารย์ นายทหารนักเรียนฯ และบุคลากร จากกรมยุทธศึกษาทหารเรือ

COLA KKU ให้การต้อนรับ อาจารย์ นายทหารนักเรียนหลักสูตรพรรคนาวิน รุ่นที่ 73 นายทหารนักเรียนหลักสูตรทั่วไป รุ่นที่ 56 ประจำปีการศึกษา 2566 ชั้นยศ เรือเอก-นาวาตรี และบุคลากร จากกรมยุทธศึกษาทหารเรือ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยและรับฟัง


Read more


We Groom Future Public Service Leaders


College of Local Administration,
Khon Kaen University.

งานแสดงความยินดีในโอกาสสำเร็จการศึกษาและการฝึกซ้อมเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร COLA KKU ประจำปี 2565


วันที่ 16 ธันวาคม 2565

บรรยากาศการฝึกซ้อมฯ พิธีสืบทอดปณิธาน ของมหาบัณฑิต วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2565


วันที่ 17 ธันวาคม 2565

บรรยากาศการฝึกซ้อมฯ พิธีสืบทอดปณิธาน ของบัณฑิต วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2565


วันที่ 18 ธันวาคม 2565






วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002, ประเทศไทย    
โทรศัพท์: (+66) 4320 3124
โทรสาร: (+66) 4320 3875
e-mail: cola@kku.ac.th

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

.

     เพิ่มเพื่อนด้วย LINE

    แผนที่ COLA KKU