Event CalendarNews & Events


COLA KKU

COLA KKU ร่วมกับ IRI จัดเวทีเสวนาผู้นำนักศึกษา “เยาวชนขับ การเมืองเคลื่อน” (Youth Dialogue Promoting Responsive Engagement with Parties)Read more

COLA Policy Hackaton 2023

มหกรรมนำเสนอผลงานออกแบบนวัตกรรมนโยบายสาธารณะ


Read more
COLA KKU

“เส้นทางสานฝันนโยบาย: นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”

COLA KKU ผนึกกำลังเครือข่าย สภาพัฒน์ UNDP และ Thailand Policy Lab จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ


Read more
COLA KKU

COLA KKU จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้เข้าพักในโรงแรม ในพื้นที่ภาคอีสาน


Read more
COLA KKU

COLA KKU ร่วมกับ สมาคม อบต.แห่งประเทศไทย จัดอบรมพัฒนาผู้นำและบุคลากร อปท.

เสริมทักษะทางการบริหารเชิงรุกในยุคที่โลกเปลี่ยน เชื่อมโยงการให้บริการสาธารณะที่เข้าถึงประชาชนและแนะนำแหล่งรายได้ใหม่ที่ยั่งยืนสำหรับ อปท.


Read more


We Groom Future Public Service Leaders


เมื่อพูดถึงคําว่า “ท้องถิ่น” เราอาจจะมีคํานิยามที่หลากหลาย แตกต่างกันออกไป สําหรับที่ COLA คําว่า “ท้องถิ่น” นั้น ยังมีความหมายอีกมากมายให้เราได้ค้นหาคําตอบอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

มาเรียนรู้ความหมายของคําว่าท้องถิ่น แล้วสร้างความเปลี่ยนแปลงไปกับเรา


วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002, ประเทศไทย    
โทรศัพท์: (+66) 4320 3124
โทรสาร: (+66) 4320 3875
e-mail: cola@kku.ac.th

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

.

     เพิ่มเพื่อนด้วย LINE

    แผนที่ COLA KKU