News & Events


COLA KKU

Next Normal

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา COLA KKU เข้าร่วมอบรม "โครงการพัฒนาทักษะนักศึกษาเพื่อเตรียมทักษะดิจิทัลสำหรับผู้นำด้านกิจการสาธารณะในยุค Next Normal"Read more

COLA KKU

DGA ร่วมกับจังหวัดขอนแก่น และ COLA KKU จัดประชุม “ขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล จังหวัดขอนแก่น”

พร้อมนำเทคโนโลยีและเครื่องมือดิจิทัลมาใช้พัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน


Read more
COLA KKU

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ณรงค์ เกียรติคุณวงศ์ ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์


Read more
COLA KKU

โครงการวิจัยหมอลำกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การยกระดับ “ธุรกิจหมอลำ สู่ตลาดดิจิทัล” กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากจากทุนทางวัฒนธรรม


Read more
COLA KKU

การประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัล จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 ณ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น


Read more


We Groom Future Public Service Leaders


College of Local Administration,
Khon Kaen University.


วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002, ประเทศไทย    
โทรศัพท์: (+66) 4320 3124
โทรสาร: (+66) 4320 3875
e-mail: cola@kku.ac.th

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

.

     เพิ่มเพื่อนด้วย LINE

    แผนที่ COLA KKU