Event CalendarNews & Events


COLA KKU

ภาคีเครือข่ายจังหวัดขอนแก่นจับมือร่วมประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือพัฒนาและยกระดับรูปแบบกลไกความร่วมมือในการอภิบาลระบบสุขภาพท้องถิ่น

ภายใต้บริบทการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นRead more

COLA KKU

ขอเชิญทุกท่านร่วมเวทีเสวนาเชิงวิชาการ

หัวข้อ “หมอลำพื้นบ้าน: จากมรดกอีสาน สู่สากล” และ หัวข้อ “โอกาสและความท้าทายของหมอลำอีสาน ในยุคหมอลำฟีเวอร์ อีสานฟีเวอร์ กับการยกระดับหมอลำสู่ซอฟต์พาวเวอร์”


Read more
COLA KKU

ขอเชิญร่วมประกาศเจตนารมณ์ พลังเครือข่ายจังหวัดขอนแก่นร่วมมือพัฒนาและยกระดับรูปแบบกลไกความร่วมมือในการอภิบาลระบบสุขภาพท้องถิ่นภายใต้บริบทการถ่ายโอน รพ.สต. ให้แก่ อบจ.ขอนแก่น


Read more
COLA KKU

คณะกรรมการสรรหาคณบดี วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่นพบปะบุคลากร COLA


Read more
COLA KKU

Come join the COLA team!

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น เปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงาน ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 3 อัตรา


Read more


We Groom Future Public Service Leaders


เมื่อพูดถึงคําว่า “ท้องถิ่น” เราอาจจะมีคํานิยามที่หลากหลาย แตกต่างกันออกไป สําหรับที่ COLA คําว่า “ท้องถิ่น” นั้น ยังมีความหมายอีกมากมายให้เราได้ค้นหาคําตอบอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

มาเรียนรู้ความหมายของคําว่าท้องถิ่น แล้วสร้างความเปลี่ยนแปลงไปกับเรา


วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002, ประเทศไทย    
โทรศัพท์: (+66) 4320 3124
โทรสาร: (+66) 4320 3875
e-mail: cola@kku.ac.th

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

.

     เพิ่มเพื่อนด้วย LINE

    แผนที่ COLA KKU