รศ.ดร. พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์

คณบดี, รองศาสตราจารย์
การศึกษา: ปร.ด. (ประชากรศาสตร์)
peerasit@kku.ac.th


ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสถาบันหมายเหตุ
ระดับปริญญาเอกPostdoctoral Study (Population and Health Management) University of North Carolina at Chapel Hill2520
ระดับปริญญาเอกPh.D. (Demography) University of Missouri-Columbia2518
ระดับปริญญาโทM.S. (Sociology) Illinois State University2513
ระดับปริญญาตรีวท.บ. (สังคมวิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่2511

 

ประวัติการทำงาน
ปีที่ปฏิบัติงานรายการ
ปัจจุบัน- ที่ปรึกษางานด้านวิจัยและกิจการระหว่างประเทศ ณ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
- และที่ปรึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- ผู้อำนวยการหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการวิชาบริหารกิจการสาธารณะ
- ประธานหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
- ประธานหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจและชุมชน
2556 - ปัจจุบัน- กรรมการสภาวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธุ์
2555-2556- รักษาการในตำแหน่งคณบดี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2552-2555- กรรมการและเลขานุการอำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น
ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
- กรรมการและเลขานุการบริหารโครงการความร่วมมือทางวิชาการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาการปกครองท้องถิ่น ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น กับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2551-2555- คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2550-2552- กรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น
2548-2550- ผู้อำนวยการโครงการความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2547-2548- คณบดีคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- ผู้จัดการศูนย์พัฒนาการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น
2544-2545- ผู้อำนวยการโครงการประกาศนียบัตรบัณฑิตกองทุนหมู่บ้าน สาขาวิชาการจัดการและการประเมินโครงการ
2543-2544- ผู้อำนวยการโครงการวิจัยประเมินผลเรื่อง "การประเมินนโยบายและยุทธศาสตร์ การบรรลุเป้าหมายสุขภาพดีถ้วนหน้า ปี 2543"
ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่กระทรวงสาธารณสุขคัดเลือกจากข้อเสนอโครงการวิจัยที่มหาวิทยาลัยต่าง ๆ เสนอเข้าแข่งขัน
ผลการวิจัยนี้ได้ถูกนำไปใช้ในการกำหนดแผนพัฒนาการสาธารณสุข ฉบับที่ 9
2543-2550- กรรมการบริหารหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศาสตร์
- กรรมการบริหารหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม
2543- กรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
2537-2543- รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2533- ผู้อำนวยการโครงการปริญญาโทภาคพิเศษ จังหวัดอุบลราชธานี ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2529- ผู้อำนวยการโครงการบัณฑิตศึกษาทางพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2528-2529- ผู้อำนวยการสำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

ประสบการณ์ด้านวิชาการในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
ปีที่ปฏิบัติงานรายการ
2558- Present Doctoral Dissertation Committee of Public Affairs & Policy Program, Portland State University
2525- Research Scientist, Population Studies Center, University of Michigan, Ann Arbor, USA
2524- Visiting Professor, Department of Sociology, Virginia Polytechnic and State University, USA
2521 - 2522- Guest Lecturer, Division of Human Settlement, AIT

 

ประสบการณ์การทำงานในองค์การระหว่างประเทศ
ปีที่ปฏิบัติงานรายการ
2557 - ปัจจุบัน- Secretary of International Association for Local Governments
2531 - 2532- Regional Social Scientist for Primary Health Care Management Advancement Programs, Aga Klan Foundation, Switzerland
2530 - 2531- Director of Family Planning Operations Research Program for Southeast Asia, University Research Corporation, Maryland, USA
- Resident Advisor for Primary Health care Management Improvement Unit, PRICOR, Maryland, USA
2525- Technical Consultant for Improving Health and Family Planning Services for the Highlanders in the North of Thailand, Population and Health Division, USAID
2523- Technical Editor, Population Division, ESCAP

 

ตำแหน่งกรรมการในราชการที่สำคัญ
ปีที่ปฏิบัติงานรายการ
2559 - ปัจจุบัน- คณะกรรมการขับเคลื่อนงานวิจัย สาขามนุษยศาสตร์และสังศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2558 - ปัจจุบัน- ผู้ทรงคุณวุฒิสายมนุษยศาสตร์และสังศาสตร์ คณะกรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2559- ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อเพิ่มผลผลิตด้านวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ประจำปีงบประมาณ 2560
2559- ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
2556 - 2559- กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
2556- ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาเครื่องมือวิจัย ของสาขาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2552- ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
- ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธุ์
- กรรมการตัดสินผลการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างของบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
2551- ผู้ทรงคุณวุฒิประจำศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2550- กรรมการสภาที่ปรึกษาพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
2545- กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาสังคมวิทยา
2544- อนุกรรมการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี
2544- อนุกรรมการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี
- อนุกรรมการติดตาม กำกับ และประเมินผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไข ปัญหาเอดส์ของคณะกรรมการเอดส์แห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์
- อนุกรรมการกลั่นกรองโครงการบริการวิชาการทางสังคม ปีงบประมาณ 2544 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2543- ประธานอนุกรรมการฝ่ายพัฒนาบริการทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับโรคเอดส์ ในโครงการโรคเอดส์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- อนุกรรมการสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างไทย – ญี่ปุ่น (RONPAKU) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
2545 - 2544- ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
2544 - 2543- กรรมการบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2544 - 2542- อนุกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติทางด้านสังคม

 

การตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ
บทความภาษาอังกฤษ
 • Kamnuansilpa, P., Thang, L.L., & Mehta, K. (2015). The Relationship between Intergenerational Solidarity and Happiness of the Elderly in Thailand. Journal of African & Asian Local Government Studies, 3 (4) (2015). 19-46. Hirofumi, A.  Kamnuansilpa, P., Rikiya M. & Wongthanvasu, S. (2015). Intergenerational Solidarity in Two Rural Thai Villages. Social Science Asia, 1(4), 19 – 38.
 • Kamnuansilpa, P. & Jinhirun, P. (2015). Tourism and Solid Waste Management on Koh Pha-ngan: An Exploratory Study. Journal of Humanity and Social Science Khon Kaen University, 32(1), 165-188.
 • Kamnuansilpa, P. & Wongthanvasu, S. (2014). The Effectiveness of Local Government in Promoting Development: People’s view. Cho Tabaek Journal of Kalasin Rajabhat University, 2(1), 94-106.
 • Kamnuansilpa, P. (2014). Images of Tambon Administration Organizations in Sating Phra District of Songkhla Province, Thailand. The Journal of African and Asian Local Government Studies. 3(3), 25 – 37.
 • Kamnuansilpa, P. & Thang, L.L. (2012). The socio-psychological well-being of grandparents, In Mehta Kalyani and Leng Leng Tang. (Eds.). Experiencing Grandparenthood: An Asian perspective, 47, 95-107.
 • Kamnuansilpa, P. (2012). The challenges of rapid urbanization for local government in Thailand, In Journal of African & Asian Local Government Studies, 1(1), 113-123.
 • Laochankham, S. &Kamnuansilpa, P. (2012). People’s views of Tambon administrative organization and the progress of decentralization, In Journal of African & Asian Local Government Studies, 1(1), 86-96.
 • Ruangwicha, S., Kamnuansilpa, P. & Wongthanvasu, S. (2012). Perception of local governments in Thailand: Views of people and local administrators, paper presented at the 3rd International Conference on Local Government in Khon Kaen, Thailand.
 • Walaiporn, N, Kamnuansilpa, P. Sritanyarat, W. & Wongthanavasu, S. (2010). Family Relationship, Roles and the Meaning of Active Aging among     Rural Northeastern Thai Elders. Pacific Rim International Journal of Nursing Research, 14 (2), 137-148.
 • Kamnuansilpa, P., & Wongthanavasu, S. (2005). Grandparents’ relationship with grandchildren in Thailand, In Journal of Intergenerational Relationship, 3(1), 49-66.
 • Wongthanavasu, S. & Kamnuansilpa, P. (2004). Sustainability of the Thai family planning: Systems dynamics perspective, In Journal of Population and Social Studies, 12 (2).
 • Kamnuansilpa, P. & Wongthanavasu, S. (2003). Management potential of tambon administration organizations in the Northeast of Thailand, In Humanities and Social Science Journal, 20 (2).
 • Wongthanavasu, S. & Kamnuansilpa, P. (2003). How Thailand’s family planning achieved sustainability: Systems dynamics perspective.” In Gu Jifa, Yoshiteru Nakamori, Zhongtuo Wang and Xijin Tang.(eds.), Knowledge and Systems Sciences: Towards Meta-Synthetic Support for Decision Making, (Proceedings of KSS’2003), 239-243. London: Global-Link Publisher.
 • Kamnuansilpa, P. & Wongthanavasu, S. (2002). Evaluating Thailand’s Health Condition, Chai mai University journal, Vol.1 No. 1 January-April 2002 PP.91-110.
 • Napaporn, C., Knodel, J. & Kamnuansilpa, P. (1988). Approaching replacement fertility in Thailand: Results of the 1987 Thailand demographic and health survey, In International Family Planning Perspectives, 14, 86-93.
 • Theodore, F., Lightfoot, P., Kamnuansilpa, P., Subhadhira, S., & Chantrasuwan, S. (1987). Altering patterns of rural-urban mobility: Design and evaluation of an information program.” In Harry K. Schwarzweller. (ed.), Research in Rural Sociology and Development, 3.
 • Theodore, F., Kamnuansilpa, P., Lightfoot, P. (1986). Design and Evaluation of an Information Program, In Research in Rural Sociology and Development, 3.
 • Chamratrithirong, A., Kamnuansilpa, P. & Knodel, J. (1986). Contraceptive practice and fertility in Thailand: Results of the third contraceptive prevalence survey, In Studies in Family Planning, 17, 278-287.
 • Theodore, F., Lightfoot, P., Kamnuansilpa, P. (1985-1986). Mobility plans and mobility behavior: convergence’s and divergences in Thailand, In Population and Environment, 8 (1-2), 15-40.
 • ________. (1985). Rural urban mobility in Thailand: A decision- making approach, In Demography, 22, 565-579.
 • ________. (1985). Design and evaluation of a migration experiment in Thailand, In Sociological Quarterly, 26, 551-76.
 • ________. (1985). The impacts of an experimental information program: A case study of Roi-et province, In Economic Development and Cultural Change, 33 (3).
 • Barbara, E., Hermalin, A., Kamnuansilpa P. & Chamratrithirong, A. (1984). Multilevel model of family planning availability and contraceptive use in rural Thailand, In Demography, 21 (4).
 • Chamrarithirong, A., & Kamnuansilpa, P. (1983). Availability and accessibility of family planning in Thailand. Bangkok: Institute for Population and Social Research, Paper Series No. 63.
 • Knodel, J. & Kamnuansilpa, P. (1982). Breastfeeding in Thailand: Data from the 1981 contraceptive prevalence survey, In Studies in Family Planning, 13 (11).
 • Kamnuansilpa, P. & Ness, G. (2002). Modeling Asian urban population environment Dynamics, In Ho, c. k. (ed.), Asian Journal of Social Science. 30 (1), 109-128.
 • Kamnuansilpa, P., Chamratrithirong, A. & Knodel, J. (2002). Thailand’s reproductive revolution: An update, In International Family Planning Perspectives, 8 (2), 51-56.
 • Kamnuansilpa, P. & Wongthanavasu, S. (2002). Evaluating Thailand’s health condition, In Chiang Mai University Journal,1(1) January-April, 91-110. This article was presented at Nihon University, Japan, on February 19, 2002, and was also published in a different version under the title of “Health and Health Policy in Thailand” in Nihon University’s Research Paper Series 74, May, 2002.
 • Kamnuansilpa, P., Prohmmo, A. Bryant, J. & Wongthanavasu, S. (2002). The linkages between children and elderly persons in Northeast Thailand, In Chan, A. and Mui-Teng, Y. (eds.). Intergeneration Support in Changing Asia.
 • Kamnuansilpa, P., Wongthanavasu, S., Bryant J., & Prohmmo, A. (2002). An assessment of the Thai government’s health services for the aged. Asia-Pacific Population Journal, 15 (1), 3-18.
 • Kamnuansilpa, P., Wongthanavasu, S., Hirofumi,A.  & Ness, G. (2013). Thailand decentralizes: Local views. Khon Kaen: College of Local Administration, Khon Kaen University.
 • Kamnuansilpa, P. (1976). Editorial on the relationship between population and social development, In Thai Journal of Development Administration, 16 (3), 448-451.
 • Kamnuansilpa, P. (1976). The relationship between family structure and fertility in thailand, In Thai Journal of Development Administration.
 • Kamnuansilpa, P. (1976). The relationship between population and social problem in Thailand, In Thai Journal of Development Administration.
 • Knodel, John & Kamnuansilpa, P. (1988). Contraception after childbirth in Thailand, In Journal of Bio-social Science, 20, 321-332. Also issued in a substantially longer version as the initiation of postpartum contraception in Thailand: Results from the 1984 contraceptive prevalence survey, In Research Report No. 86-97, Population Studies Center, University of Michigan.
 • Knodel, J., Debavalya, N. & Kamnuansilpa, P. (1980). Thailand’s continuing fertility decline, In International Family Planning Perspective, 6 (3).
 • Knodel, J., Kamnuansilpa, P. & Chamratrithirong, A. (1985). Infant feeding practices and postpartum amenorrhea in Thailand: Results from the 1984 contraceptive prevalence survey, In Studies in Family Planning, 16, 302-311.
 • Lightfoot, P., Theodore, F. & Kamnuansilpa, P. (1983). Circulation and interpersonal networks linking rural and urban areas: The case of Roi-et Northeastern Thailand. Paper of the East-West Population Institute, 84.
 • Lightfoot, P., Theodore, F. & Kamnuansilpa, P. (1981). Impact and image of the city in the Northeast Thai Countryside, In Cultures et développement, 97-122.
บทความภาษาไทย
 • ไพโรจน์  หาญเชิงชัย และ พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์. (2557). ความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นปึกแผ่นระหว่างรุ่นวัยและความสุขของผู้สูงอายุ. วารสารการบริหารท้องถิ่น. 7(2), น. 1 -15.
 • พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ และศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ. (2549). “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถิ่น.” วารสารพัฒนาท้องถิ่น.1(1), น. 15-25.
 • พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ และศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ. (2549). “ภาคีหุ้นส่วน: พลังทวีคูณทางการบริหารของกรมอนามัย.” วารสารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 23(1), น. 15-25.
 • พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ และเลิศชัย เจริญธัญรักษ์. (2549). “การประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดหลักของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข.” วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อม. 29(1), น. 58 – 73.
 • พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ และศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ. (2545). “การคาดประมาณจำนวนและวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของเด็กกำพร้าที่บิดาหรือมารดาเสียชีวิตด้วยโรคเอดส์.”วารสารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 19(2), น. 15-25.
 • ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ และพีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์. (2545). “การประเมินการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพคน ครอบครัว และชุมชน ในการป้องกันโรคเอดส์.” วารสารโรคเอดส์. 14(2), น. 1-13.
 • พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์. (2543). “พัฒนศาสตร์: ระบบความรู้ใหม่ ยุคหลังภาวะทันสมัย.” วารสารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 17 (เมษายน-มิถุนายน), น. 12-25.
 • พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์. (2529). ผลกระทบของงานวางแผนครอบครัวต่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ. เอกสารประกอบการประชุมเรื่อง ผลกระทบของงานวางแผนครอบครัวต่อการพัฒนาประเทศ ณ โรงแรมเวียงตาก จังหวัดตาก วันที่ 19-20 ธันวาคม 2528, น. 66-77. 2529. [เอกสารอัดสำเนา]
 • พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ เทด ฟูลเลอร์ และพอล ไลฟ์ฟูท. (2526). “การให้ข้อมูลข่าวสารของงานเพื่อเปลี่ยนรูปแบบ และทิศทางการอพยพ: กรณีการศึกษาทดลองของจังหวัดร้อยเอ็ด.” วารสารพัฒนบริหารศาสตร์, 23(1).
 • พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์ และจอห์น โนเดล. (2526). ศาสนากับภาวะเจริญพันธุ์ และการวางแผนครอบครัวในภาคใต้ของประเทศไทย: การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากโครงการสำรวจสภาวะการคุมกำเนิดรอบที่สอง. กรุงเทพฯ: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
 • พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ และอภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์. (2526). การสำรวจสภาวะการคุมกำเนิดในประเทศไทยรอบที่สอง. กรุงเทพฯ: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
 • พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ เทด ฟูลเลอร์ และพอล ไลฟ์ฟูท. (2526). “การให้ข้อมูลข่าวสารของงานเพื่อเปลี่ยนรูปแบบ และทิศทางการอพยพ: กรณีการศึกษาทดลองของจังหวัดร้อยเอ็ด.” วารสารพัฒนบริหารศาสตร์, 23(1)
 • พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์. (2524). “การเพิ่มของจำนวนประชากรผู้สูงอายุกับภาวะการแบกรับของสังคม.” รายงานการสัมมนาระดับชาติ เรื่อง บริการสุขภาพผู้สูงอายุ. กรุงเทพฯ: กรมการแพทย์ กระทวงสาธารณสุข.
 • พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์. (2522). “สภาวะการคุมกำเนิดในประเทศไทย.” บทความเสนอต่อที่ประชุมการสัมมนาเรื่อง การพัฒนากับความแตกต่างในภาวะเจริญพันธุ์ในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย เมื่อเดือนกรกฎาคม 2522 ณ โรงแรมสยามเบซอร์ พัทยา.
 • พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์. (2521). “การพัฒนาสังคมในแง่ของประชากรศาสตร์: ทฤษฎีและการวัด.” วารสารพัฒนบริหารศาสตร์. 19(3).
 • พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์. (2521). “ประชากรศาสตร์: พัฒนาการ แนวคิด ทฤษฎี และการส่งผลในการปฏิบัติ.” ในสนิท สมัครการ (บรรณาธิการ). สังคมศาสตร์กับการพัฒนาประเทศ. 
 • พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์. (2520). “ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างครอบครัวกับภาวะเจริญพันธุ์โดยวิเคราะห์วงจรครอบครัว”. บทความเสนอในการสัมมนาทางวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 13 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ปี พ.ศ. 2520.
 • พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์. (2519). ความสัมพันธ์ระหว่างประชากรและปัญหาสังคมในประเทศไทย วารสารการปกครองท้องถิ่น.
 • พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์. (2519 “ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างของครอบครัวกับอัตราการเจริญพันธุ์ในประเทศไทย”. วารสารพัฒนบริหารศาสตร์, 16(3).
 • พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์. (2519). “การวางแผนพัฒนาประเทศและบทบาทของสถิติสังคม” เสนอในการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การวางแผนพัฒนาประเทศและบทบาทของสถิติสังคม จัดโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติที่เชียงใหม่ เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2519

 

รายงานการวิจัย
ภาษาอังกฤษ
 • Gallegos, E. & Kamnuansilpa, P. (2014). University Students, Integrity Survey. Finding Report: Students’ Perceptions of Integrity and Corruption at Two Northeastern Thai Universities. Khon Kaen: College of Local Administration.
 • Kamnuansilpa, P. & Wongthanavasu, S. (2014). Intergenerational Solidarity. How it works and the policy     implication for local government. Khon Kaen: Khon Kaen University printing house. 
 • Kamnuansilpa, P. & Wongthanavasu, S., Hirofumi, A. & Ness, G. (2013). Thailand Decentralizes: Local Views.      Khon Kaen: Khon Kaen University Printing house.. 
 • Kamnuansilpa, P. & Sampson, L. C. (Eds). (2013). Public Management and the Blue Economy. Khon Kaen:        Khon Kaen University printing house.
 • Kamnuansilpa, P. & Wongthanavasu, S. (2002). Health and Health Policy in Thailand. Nupri Research paper series No.74, 2002.
 • Kamnuansilpa, P., Prohmmo, A., Bryant, J. & Wongthanavasu, S. (2001).The Linkages between Children and    Elderly Persons in Northeast Thailand. Khon Kaen: Pratamakhan.
 • Chanawongse, K., Kamnuansilpa, P., Wongthanavasu, S. & Techamanee, Y. (2000). Khon Kaen: Heart of the Northeast. In: Gayl D. Ness and Michael M. Low, (Eds.). Five Cities Modeling Asian Urban Population-Environment Dynamics. Singapore: Oxford University Press.
 • Bennett, A., Frisen, C., Kamnuansilpa, P., & Mcwilliam, J. (1990). How Thailand’s Family Program Reached Replacement Level Fertility: Lessons Learned. Arlington, Virginia: POPTECH Report No. 89-043-112. Inc.
 • Kamnuansilpa, P., Bennett, A. & Richardson, P. (1990). Decentralized Management of Family Planning in Northeast, Thailand. Maryland: University Research Corporation.
 • Kamnuansilpa, P. and Bennett, A. (1989). Systems Analysis of the Primary Health Care Program of Srisaket Province, Thailand: Quantitative Assessment. Maryland: PRICOR, Center for Human Services.
 • Kamnuansilpa, P. and Bennett, A. (1989). Systems Analysis of the Primary Health Care Program of Srisaket Province, Thailand: Qualitative Assessment. Maryland: PRICOR, Center for Human Services.
 • Napaporn, C., Kamnuansilpa, P. & John Knodel. Thailand Demographic and Health Survey 1987. Bangkok Thailand: Chulalongkorn University Printing House, 1988.
 • Kamnuansilpa, P. et al. (1988). The Phenomenon of Single Contraceptive Villages: An Application of the Mini-survey Data Collection Tool. Bangkok: Health and Population Research Consulting Corporation, and University Research Corporation, Maryland: 1988.
 • Kamnuansilpa, P. et al. (1988). Express Survey for Family Planning Operational Research Evaluation. Bangkok: Health and Population Research Consulting Corporation, and Maryland: University Research Corporation.
 • Kamnuansilpa, P. (1986). Return Migration and Its Impact on Rural Out Migration in Roi-et Province. Bangkok: Research Center, National Institute of Development Administration.
 • Knodel, J., & Kamnuansilpa, P. (1986). Initiation of Postpartum Contraception in Thailand: Results from the 1984 Contraceptive Prevalence Survey. Population Studies Center, University of Michigan.
 • Kamnuansilpa, P. & Chamratrithirong, A. (1985). Contraceptive Use and Fertility in Thailand: 1984 Contraceptive Prevalence Survey. Bangkok: Research Center, National Institute of Development Administration.
 • Kamnuansilpa, P. & Knodel, J. (1985). Mortality, Health and Infant Feeding Practices in the Northeast of Thailand: Methodological Issues and Substantive Results. Bangkok: National Institute of Development Administration.
 • Kamnuansilpa, P. & Chamratrithirong, A. (1982). A New Decade of Fertility and Family Planning in Thailand: 1981 Contraceptive Prevalence Survey. Bangkok: Research Center, National Institute of Development Administration.
 • Kamnuansilpa, P., Chamratrithirong, A. & Knodel, J. (1983). Family Planning and Fertility in the South of Thailand with Data from the 1981 Contraceptive Prevalence Survey. Contraceptive Prevalence Surveys Further Analysis Report, Westinghouse Health Systems.
 • Kamnuansilpa, P., Chamratrithirong, A. Knodel, J. (1982). Family Planning and Fertility in the South of Thailand with a Special Emphasis on Religious Differentials: An Analysis of a Special Emphasis on Religious Differentials: An Analysis of Data from the 1981 Contraceptive Prevalence Survey, Maryland, Columbia: Westinghouse Health Systems, Columbia, Maryland.
 • Kamnuansilpa, P. (1981). Selected Socio-Economic and Demographic Characteristics of Thai Women: Country Report Published by Research Center, NIDA, Under the Contract Research with ILO.
 • Kamnuansilpa, P. (1980). Socio-Economic and Demographic Analysis of Female Labor Force Participation. Research Report Series by SEAPRAP.
 • Suvanajata, T. & Kamnuansilpa, P. (1979). Thailand Contraceptive Prevalence Survey: Country Report 1979. Research Center, National Institute for Development Administration, Bangkok: Allied Printers.
ภาษาไทย
 • พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ ธัชเฉลิม  สุทธิพงษ์ประชา. (2559). พัฒนาการบริหารภาครัฐของไทย: จากอดีตสู่อนาคต. ขอนแก่น: คลังนานาวิทยา.
 • พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ ธัชเฉลิม  สุทธิพงษ์ประชา อัชกรณ์  วงศ์ปรีดี ภูมิศรันย์  ทองเลี่ยมนาค และรับขวัญ  ธรรมาภรณ์พิลาศ. (2559).ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความโปร่งใสขององค์กรภาครัฐที่เกิดขึ้นตามแนวคิดการบริหารภาครัฐแนวใหม่. ขอนแก่น: รามาก๊อปปี้วัน.
 • พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ และ ธัชเฉลิม  สุทธิพงษ์ประชา. (2557). สถานการณ์การเสี่ยงโชคของคนไทย: การวิเคราะห์ทางเลือกเชิงนโยบายสังคม. ขอนแก่น: โรงพิมพ์พระธรรมขันต์.
 • พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ และคณะ. (2557). การปฏิรูปการปกครองท้องถิ่น ตามกระบวนทัศน์แห่งการบริหารกิจการสาธารณะแนวใหม่. ขอนแก่น: โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา.
 • พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ และศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ. (2550). สถิติพื้นฐาน เพื่อผู้บริหารท้องถิ่น. กรุงเทพฯ: เอ็กซ์เปอร์เนท.
 • พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ และศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ. (2549) “ความรู้ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถิ่น.ขอนแก่น: โรงพิมพ์พระธรรมขันต์.
 • พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ และเลิศชัย เจริญธัญรักษ์. (2548). การประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดหลักของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. ได้รับงบประมาณสนับสนุน จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ระยะเวลาการวิจัย 8 เดือน ISBN 974-666-633-9
 • พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ และ ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ. (2547). กองทุนประกันอนาคต: ขนาดและการบริหารจัดการ.ขอนแก่น: โรงพิมพ์พระธรรมขันต์.
 • พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ. (2547.) การติดตามและประเมินผลการกระจายอำนาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. กรุงเทพ: สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี [เอกสารอัดสำเนา]
 • พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ และ ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ. (2547). กองทุนประกันอนาคต: ขนาดและการบริหารจัดการ.ขอนแก่น: โรงพิมพ์พระธรรมขันต์.
 • พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ และศศิธร แสงพงศานนท์. (2546). รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนในการสร้างเสริมสุขภาพบนรากฐานภูมิปัญญาพื้นบ้าน ใน 4 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ [เอกสารอัดสำเนา]
 • พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ และศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ. (2546). การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบล    ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. ขอนแก่น: โรงพิมพ์พระธรรมขันต์.
 • พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ และศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ. (2545). การประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนด้านการฟื้นฟูเศรษฐกิจของรัฐบาล. ขอนแก่น: โรงพิมพ์พระธรรมขันต์.
 • วิมลพรรณ พูนสวัสดิ์ พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ และศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ. (2545). การวิเคราะห์ต้นทุนในการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลนครขอนแก่น. การเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 4 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. หน้า 127-139. ขอนแก่น: โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา.
 • พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ และคณะ. (2544). การประเมินนโยบายและยุทธศาสตร์การบรรลุเป้าหมายสุขภาพดีถ้วนหน้า ปี 2543. ขอนแก่น: โรงพิมพ์พระธรรมขันต์.
 • พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ และทนงศักดิ์ คุ้มไข่น้ำ. (2543). ลักษณะความสัมพันธ์ของนักท่องเที่ยวและผู้ขายบริการทางเพศในประเทศไทย. ขอนแก่น: โรงพิมพ์พระธรรมขันต์.
 • พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ จอห์น ไบรอัน และอารีย์ พรหมโม้. (2542). การประเมินนโยบายและแผนงานด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ กระทรวงสาธารณสุข. ขอนแก่น: โรงพิมพ์พระธรรมขันต์.
 • พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์ และจอห์น โนเดล. (2526). ศาสนากับภาวะเจริญพันธุ์ และการวางแผนครอบครัวในภาคใต้ของประเทศไทย: การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากโครงการสำรวจสภาวะการคุมกำเนิดรอบที่สอง. กรุงเทพฯ: สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์.
 • พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ และอภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์. (2526). การสำรวจสภาวะการคุมกำเนิดในประเทศไทยรอบที่สอง. กรุงเทพฯ: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
 • พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ จอห์น โนเดล อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์ และภาณี วงษ์เอก. (2525). การสำรวจสภาวะการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาในประเทศไทย. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์โปรเฟสชั่นแนล พับลิสชิ่ง.
 • พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ สินี กมลนาวิน และประเสริฐ รักไทยดี. (2523). ความทันสมัย ภาพพจน์เกี่ยวกับตนเองและปัญหาบางประการของคนชรา. กรุงเทพฯ: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

 

หนังสือตำรา
ภาษาอังกฤษ
 • Kamnuansilpa, P. & Wongthanavasu. S. (2014). Intergenerational Solidarity: How it Works and The Policy Implication for Local Government. Khon Kaen: College of Local Administration, Khon Kaen University.
 • Kamnuansilpa, P., Wongthanavasu, S., Hirofumi, A., & Ness, G., (2013). Thailand Decentralizes: Local Views. Khon Kaen. Klungnana Vittaya Press.
 • Kamnuansilpa, P. & Sampson, C., (Editors). (2013). Public Management and the Blue Economy. Khon Kaen. Klungnana Vittaya Press.
 • Kamnuansilpa, P. & Brereton, B. (Editors.). (2012). Local Government in a Global Context. Khon Kaen. Klungnana Vittaya Press.
ภาษาไทย
 • ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ ลิลี่ โกศัลยานนท์ หควณ ชูเพ็ญ และธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา. (2557). การปฏิรูปการครองท้องถิ่นตามกระบวนทัศน์แห่งการบริหารกิจการสาธารณะแนวใหม่. วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น.
 • พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ และ ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ. 2557. สถานการณ์การเสี่ยงโชคของคนไทย: การวิเคราะห์ทางเลือกเชิงนโยบายสังคม.วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
 • พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ สมศักย์ ทองเอี่ยม ศิริศักดิ์ เหล่าจันขาม และ กฤชวรรธน์ โลห์วัชรินทร์ (2556). หลักเมือง หลักชัย หลักรวมใจ ไทขอนแก่น. ขอนแก่น: โรงพิมพ์พระธรรมขันต์.
 • ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ และพีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์. (2550). สถิติพื้นฐานเพื่อการบริหารท้องถิ่น. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เอ็กซเปอร์เนท.
 • พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ และรัชนี จรุงศิรวัฒน์. (2550). การพัฒนาโครงร่างการวิจัย. ขอนแก่น: โรงพิมพ์พระธรรมขันต์.
 • ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ และพีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์. (2549). สถิติพื้นฐานเพื่อผู้บริหารท้องถิ่น. ขอนแก่น: โรงพิมพ์พระธรรมขันต์.
 • พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ และศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ. (2544). การวิจัยปฏิบัติการทางการพัฒนาสังคม. ขอนแก่น: โรงพิมพ์พระธรรมขันต์.
 • พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์. (2543). การบริหารจัดการโครงการพัฒนาสังคมแบบก้าวหน้า. ขอนแก่น: โรงพิมพ์พระธรรมขันต์.
 • พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ เสรี สมนาแซง สินทร ศิลา และศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ. (2542). การวิจัยปฏิบัติการ: เครื่องมือในการพัฒนาสังคม. ขอนแก่น: โรงพิมพ์พระธรรมขันต์.
 • พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์. (2534). การติดตามและประเมินผล. กรุงเทพฯ: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

 

บทความที่นำเสนอในการประชุมทางวิชาการ
รายการ
 • Kamnuansilpa, P. & Wongthanavasu, S. (2015). Intergenerational Solidarity: A Policy Implication for Local Government. Paper Presented at the 4th International Conference on Government Performance Management and Leadership “Rule of Law and Government Performance” Lanzhou University, China 9th – 11th October, 2015
 • Kamnuansilpa, P. (2015). “Promoting Intergenerational Relationship: A strategy for Elderly Care.         Paper presented at the Symposium on Happy Healthy and Active Aging, Yangon, Myanmar, January 16, 2015.
 • Kamnuansilpa, P. (2013). “Thailand Local Government Structural Reform: A bumpy Road Ahead” Paper presented at The Fourth International Conference on Local Governments: The Roles of Local Government in Blue Economy in Surabaya Indonesia, September 19, 2013.
 • Kamnuansilpa, P., & Ness, D. G. “Modeling Asian Urban Population Environment Dynamics in Five Asian Cities.” Paper Presented at the Workshop on Southeast Asian Urban Futures at The National University of Singapore, Singapore, on July 22. 2000.
 • Kamnuansilpa, P. & Wongthanavasu, S. (2003). “Grandparents’ Relationship with Grandchildren in Thailand.” Paper presented at the Third International Convention of Asia Scholars held on 19-22 August 2003, at Swissotel Stamford Hotel, Stamford Road, Singapore 17882.
 • Kamnuansilpa, P. (1976) “The Use of Statistics for Social Development.” Technical Paper Presented at a Seminar on the Roles of statistics in Development at Chiengmai, Thailand, in December 1976 (Written in both Thai and English).
 • Kamnuansilpa, P. (1976). “Factors Affecting High Fertility in Thailand.” Paper Presented at the Seventh Summer Seminar in Hawaii, June 1976.
 • Kamnuansilpa, P. “Some Thought on Generation Gap.” Paper presented at a Seminar on Social Indicators for Social Development at Pataya, December 15, 1975.
 • Wongthanavasu, Supawatanakorn and Peerasit Kamnuansilpa. 2003. “How Thailand’s Family Planning Achieved Sustainability: Systems Dynamics Perspective.” Paper presented at the “The 3rd International Workshop on Meta-Synthesis and Complex System and the 4th International Symposium on Knowledge and Systems” held on 29-30 November 2003, in Guangzhou, China.

 

งานตีพิมพ์บทความทางวิชาการที่ร่วมกับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
รายการ
 • Zangpo, Norbu and Peerasit Kamnuansilpa. (2013). Attitudes of Royal Bhutan Police Officers towards Community Policing in Bhutan, In Journal of African & Asian Local Government Studies, 2(3), pp. 119-130.
 • Ruangwicha, Sarunya, Peerasit Kamnuansilpa, and Supawatanakorn Wongthanvasu. (2012). Perception of local governments in Thailand: Views of people and local administrators, paper presented at the 3rd International Conference on Local Government in Khon Kaen, Thailand.
 • Ruangwicha, Sarunya, Peerasit Kamnuansilpa, and Supawatanakorn Wongthanvasu. (2012). Perception of local governments in Thailand: Views of people and local administrators, In Journal of African & Asian Local Government Studies, 1(4), pp. 167-173.
 • ทีปรัตน์ พรหมวิเศษ และพีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์. (2556). ศักยภาพและความพร้อมในการรองรับการถ่ายโอนภารกิจด้านการผังเมืองขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัด สุราษฎร์ธานี. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) หาดใหญ่วิชาการ ครั้งที่ 4, การวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมไทย. วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2556. มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
 • อพิรุณ พูนสวัสดิ์ และพีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์. (2556). การหารายได้จากสวนปาล์มน้ำมันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) หาดใหญ่วิชาการ ครั้งที่ 4, การวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมไทย. วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2556. มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
 • วรินทร์ธร กุญสอน และพีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์. (2556). ความเป็นธรรมในบริการที่ให้แก่ประชาชนต่างเผ่าพันธุ์ในตำบลบ้านหลวง. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) หาดใหญ่วิชาการ ครั้งที่ 4, การวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมไทย. วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2556. มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
 • สูงศักดิ์ หนูรักษา และพีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์. (2556). การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาเทศบาลตำบลในเขตอำเภอเมือง จังหวัดชุมพร.รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) หาดใหญ่วิชาการ ครั้งที่ 4, การวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมไทย. วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2556. มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
 • ณัฐฎ์ภัทร์ สัมฤทธิ์ และพีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์. (2556). บทบาทหน้าที่และความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) หาดใหญ่วิชาการ ครั้งที่ 4, การวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมไทย. วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2556. มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
 • กมล อินแฝง และพีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์. (2556). ความเป็นผู้นำของนายกเทศมนตรีตำบลในอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) หาดใหญ่วิชาการ ครั้งที่ 4, การวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมไทย. วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2556. มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
 • วรัทยา พรมชาติ และพีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์. (2556). ความพร้อมในการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) หาดใหญ่วิชาการ ครั้งที่ 4, การวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมไทย. วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2556. มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
 • เดชากร แก่นเมือง และพีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์. (2556). การบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอ            ขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) หาดใหญ่วิชาการ ครั้งที่ 4, การวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมไทย. วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2556. มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
 • แพรววนิต มณีรัตน์ และพีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์. (2556). ความเป็นอิสระในการทำงานของผู้ตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) หาดใหญ่วิชาการ ครั้งที่ 4, การวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมไทย. วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2556. มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
 • บุญส่ง ทองเรือง และพีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์. (2556). การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอ              กาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) หาดใหญ่วิชาการ ครั้งที่ 4, การวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมไทย. วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2556. มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
 • ปานจิตร จินหิรัญ และพีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์. (2556). ศึกษาผลกระทบของการท่องเที่ยวต่อชุมชนชาวเกาะพะงัน. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) หาดใหญ่วิชาการ ครั้งที่ 4, การวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมไทย. วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2556. มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
 • สานิต เสริมเกษม และพีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์. (2556). อุบัติการณ์ของการกระทำความผิดต่อพระราชบัญญัติควบคุมอาคารในเขตพื้นที่การปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) หาดใหญ่วิชาการ ครั้งที่ 4, การวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมไทย วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2556. มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
 • จินตนา เวฬุการ และพีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์. (2556). กระบวนทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุขของผู้สูงอายุ. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) หาดใหญ่วิชาการ ครั้งที่ 4, การวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมไทย. วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2556. มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
 • ณัทภร ไชยวงค์ และพีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์. (2556). การประเมินระบบการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) หาดใหญ่วิชาการ ครั้งที่ 4, การวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมไทย วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2556. มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
 • น้ำฝน เพชรจำรัส และพีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์. 2556. สมรรถนะด้านการบริหารการเงินและบัญชีขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดสตูล. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต, การวิจัยแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล. วันที่ 8-9 พฤษภาคม พ.ศ. 2556. มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
 • หทัยรัตน์ ทองนุ้ย และพีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์. (2556). ระบบอุปถัมภ์ในการเมืองท้องถิ่น. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) ระดับชาติ ครั้งที่ 2, รวมพลังสร้างสรรค์ผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและประเทศไทย. วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2556. สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
 • สุธานี พิทักษ์ธรรม และพีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์. (2556). อำนาจทางการเมืองท้องถิ่นของประชาชน. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) ระดับชาติ ครั้งที่ 5, ฐานการวิจัยมหาวิทยาลัยกับการพัฒนาท้องถิ่น. วันที่ 17-18 กรกฎาคม พ.ศ.2556. มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
 • จุไรรัตน์ แก้วสารพัดนึก และพีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์. 2556. การทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสงขลา. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) ระดับชาติ ครั้งที่ 5, ฐานการวิจัยมหาวิทยาลัยกับการพัฒนาท้องถิ่น. วันที่ 17-18 กรกฎาคม พ.ศ. 2556. มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
 • ชไมพร เรืองแก้ว และพีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์. 2556. สมรรถนะการบริหารงานการเงินและบัญชีของเทศบาลตำบลและเทศบาลเมืองในจังหวัดสงขลา. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) ระดับชาติ ครั้งที่ 5, ฐานการวิจัยมหาวิทยาลัยกับการพัฒนาท้องถิ่น. วันที่ 17-18 กรกฎาคม พ.ศ. 2556. มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
 • ณัฐรินทร์ ปรียาวรวัฒน์ และพีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์. (2556). ภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอทองพระ จังหวัดสงขลา. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) ระดับชาติ ครั้งที่ 5, ฐานการวิจัยมหาวิทยาลัยกับการพัฒนาท้องถิ่น. วันที่ 17-18 กรกฎาคม พ.ศ. 2556. มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

 

ผลงานตีพิมพ์ผ่านสื่อ
รายการวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002, ประเทศไทย    
โทรศัพท์: (+66) 4320 3124
โทรสาร: (+66) 4320 3875
e-mail: cola@kku.ac.th

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

.

     เพิ่มเพื่อนด้วย LINE

    แผนที่ COLA KKU