รศ.ดร. ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ

รองศาสตราจารย์
supawata@kku.ac.th


สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทางด้านพัฒนศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้รับทุนการศึกษาจากโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.)  ในระหว่างที่ศึกษาอยู่ในหลักสูตรนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ ได้ใช้เวลาส่วนหนึ่งเข้ารับการศึกษาและทำการวิจัยเพื่อผลิตวิทยานิพนธ์ที่ทรงคุณค่าทางวิชาการ  ณ University of Michigan at Ann Arbor ประเทศสหรัฐอเมริกา ส่งผลให้ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2547 หลังจากสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกแล้ว รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาให้เป็นผู้ได้รับทุนสนับสนุนเพื่อทำการศึกษาวิจัยหลังระดับปริญญาเอก (Postdoctoral study) ทางด้านระบบปกป้องทางสังคม รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ จึงได้เดินทางไปศึกษาวิจัยที่ University of Michigan at Ann Arbor ประเทศสหรัฐอเมริกาอีกครั้งหนึ่ง ในปี พ.ศ. 2549

ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ ได้เคยดำรงตำแหน่งผู้จัดการศูนย์พัฒนาการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และรักษาการรองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น  นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 – จนถึง พ.ศ. 2555  และต่อมาดำรงตำแหน่งคณบดี วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น วาระแรก นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 – จนถึง พ.ศ. 2559  และวาระที่สองในการดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2559 จนถึงปัจจุบัน

ในงานที่ดำรงตำแหน่งคณบดีวาระแรก ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติผู้บริหารดีเยี่ยม สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับคณบดี ในปี พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 พ.ศ2560 และในปี พ.ศ.2561 ติดต่อกัน 5 ปีซ้อน นอกจากนี้ยังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการวิจัยแห่งชาติ สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559

รายวิชาที่สอนระดับปริญญาตรี

002322 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002, ประเทศไทย    
โทรศัพท์: (+66) 4320 3124
โทรสาร: (+66) 4320 3875
e-mail: cola@kku.ac.th

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

.

     เพิ่มเพื่อนด้วย LINE

    แผนที่ COLA KKU