รศ.ดร. ศิวัช ศรีโภคางกุล

รองศาสตราจารย์
การศึกษา: ปร.ด.
siwasri@kku.ac.th


ความเชี่ยวชาญ : ปรัชญาการเมือง ทฤษฎีการเมือง ฐานความคิดด้านสันติวิธี การเมืองเปรียบเทียบ แนวคิดหลังอาณานิคมศึกษา รัฐประศาสนศาสตร์ และประวัติศาสตร์การเมืองไทย
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002, ประเทศไทย    
โทรศัพท์: (+66) 4320 3124
โทรสาร: (+66) 4320 3875
e-mail: cola@kku.ac.th

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

.

     เพิ่มเพื่อนด้วย LINE

    แผนที่ COLA KKU