ผศ. ดร.กฤชวรรธน์ โล่ห์วัชรินทร์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย
และการต่างประเทศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การศึกษา: ปร.ด. (กิจการสาธารณะ)
grichawat@kku.ac.th


.กฤชวรรธน์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (เกียรตินิยมอันดับสอง) และระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ในปี ค.ศ. 2011 อ.กฤชวรรธน์ เดินทางไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอก หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากิจการสาธารณะ (Ph.D. in Public Affairs) ณ วิทยาลัยกิจการสาธารณะแฮร์รี เอส ทรูแมน (Harry S. Truman School of Public Affairs) และประกาศนียบัตรบัณฑิตด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยมิสซูรี (University of Missouri) สหรัฐอเมริกา  อ.กฤชวรรธน์ สำเร็จการศึกษาในปี ค.ศ. 2016 พร้อมทั้งได้รับรางวัลเกียรตินิยมจาก Gamma Theta Upsilon สมาคมเกียรตินิยมด้านภูมิศาสตร์นานาชาติ  ดุษฎีนิพนธ์ของ อ.กฤชวรรธน์ มีเนื้อหาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลกระทบของโครงสร้างองค์กรตำรวจแบบรวมอำนาจและการกระจายอำนาจ ที่มีต่อความเชื่อมั่นของประชาชนและอัตราอาชญากรรมของ 72 ประเทศทั่วโลก


.กฤชวรรธน์ มีผลงานตีพิมพ์ปรากฏในสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เช่น วารสารการบริหารท้องถิ่น, วารสารรัฐประศาสนศาสตร์, วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์, Australian Journal of Public Administration, Asia-Pacific Social Science Review, Journal of Public Affairs, Australian Journal of Public Administration, Asia-Pacific Social Science Review, The Social Science Journal, Social Science Asia, State and Local Government Review, Kyoto Review of Southeast Asia, Routledge Handbook of Contemporary Thailand, Routledge Handbook of Comparative Rural Policy, และ University of Missouri Extension  พร้อมทั้งได้นำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการของสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์และรัฐศาสตร์ระดับนานาชาติชั้นนำ อาทิ American Society for Public Administration (ASPA), European Group for Public Administration (EGPA), Midwest Political Science Association (MPSA), International Rural Comparative Policy Studies (ICRPS) Summer Institute, และ ASPA International Young Scholars Workshop เป็นต้น  ในปี พ.ศ. 2562 อ.กฤชวรรธน์ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ด้านนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002, ประเทศไทย    
โทรศัพท์: (+66) 4320 3124
โทรสาร: (+66) 4320 3875
e-mail: cola@kku.ac.th

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

.

     เพิ่มเพื่อนด้วย LINE

    แผนที่ COLA KKU