ผศ.ดร. ศิริศักดิ์ เหล่าจันขาม

คณบดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การศึกษา: ปร.ด. (กิจการและนโยบายสาธารณะ)
sirisaklao@kku.ac.th


ผศ.ดร.ศิริศักดิ์ เหล่าจันขาม สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาชาวิชาภาษาฝรั่งเศส และวิชาโทภาษาอังกฤษ และปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น จาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลังจากนั้น ดร.ศิริศักดิ์ ได้รับวุฒิบัตร สาขาการจัดการกิจการสาธารณะ Public Affairs Management จาก  The Harry S Truman School of Public Affairs มหาวิทยาลัยมิซซูรี-โคลัมเบีย ประเทศสหรัฐอเมริกา และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Ph.D.)สาขากิจการสาธารณะและนโยบายสาธารณะ (Public Affairs and Policy)จาก College of Urban and Public Affairs มหาวิทยาลัยพอร์ทแลนด์สเตท ประเทศสหรัฐอเมริกา ก่อนที่ ดร.ศิริศักดิ์ จะมาทำงานเป็นอาจารย์ที่วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดร.ศิริศักดิ์ เคยปฏิบัติงานเป็นเลขานุการประจำอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สุมนต์ สกลไชย) ดร.ศิริศักดิ์ เคยมีประสบการณ์สอนในหลักสูตรปริญญาตรี ประกอบด้วย วิชาการเมืองและการปกครองท้องถิ่นไทย วิชาแนวคิดและทฤษฎีการปกครองท้องถิ่น วิชานโยบายสาธารณะ และในหลักสูตรบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ประกอบด้วย วิชานโยบายสาธารณะ และวิชาการการปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ

ผศ.ดร.ศิริศักดิ์ มีความสนใจในประเด็นการวิจัยที่เกี่ยวกับ การบริหารจัดการจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การมีส่วนร่วมของประชาชนและประชาสังคม การกระจายอำนาจ นโยบายสาธารณะระดับท้องถิ่น การจัดการปกครองท้องถิ่นและนโยบายสาธารณะเปรียบเทียบ และการจัดการในสภาวะวิกฤติ ในด้านการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน ดร.ศิริศักดิ์ มุ่งทำการศึกษาวิจัยประเด็นต่าง ๆ โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน นอกจากนั้น ยังได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมและการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้บริหารและบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002, ประเทศไทย    
โทรศัพท์: (+66) 4320 3124
โทรสาร: (+66) 4320 3875
e-mail: cola@kku.ac.th

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

.

     เพิ่มเพื่อนด้วย LINE

    แผนที่ COLA KKU