อ.ดร. ณรงค์เดช มหาศิริกุล

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและการตลาด, อาจารย์
การศึกษา: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาการบริหารงานก่อสร้าง
Narongdet@kku.ac.th


ดร. ณรงค์เดช มหาศิริกุล เป็นอาจารย์ประจำ สาขาการจัดการเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน (เดิมชื่อการจัดการงานช่างและผังเมือง) วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 จบการศึกษา ระดับปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมโยธา สาขาการบริหารงานก่อสร้าง ระดับปริญญาโท สาขาปฐพีกลศาสตร์ และระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


ก่อนมาทำงานที่ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มีประสบการณ์ทางด้านงานวิศวกรรมโยธาและการบริหารงานก่อสร้าง โดยเป็นวิศวกรโยธาและเป็นวิศวกรที่ปรึกษาให้กับบริษัทเอกชนหลายแห่ง มีความสนใจทางด้าน การบริการจัดการโครงการ การบริหารงานก่อสร้างและการบริหารโครงสร้างพื้นฐาน หัวข้อวิจัยที่สนใจคือ การจัดการเมืองอัจฉริยะ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างยั่งยืนและการบริหารงานก่อสร้างด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002, ประเทศไทย    
โทรศัพท์: (+66) 4320 3124
โทรสาร: (+66) 4320 3875
e-mail: cola@kku.ac.th

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

.

     เพิ่มเพื่อนด้วย LINE

    แผนที่ COLA KKU