อ. สุริยานนท์ พลสิม

อาจารย์
การศึกษา: - ศศ.ม. สาขานโยบายศาสตร์ (M.A. in Policy Science)Graduate School of Policy Science, Ritsumeikan University(ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น-MEXT)
suripho@kku.ac.th


อ.สุริยานนท์ พลสิม สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่งและเหรียญทอง หลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีได้รับทุนการศึกษาจากรัฐบาลญี่ปุ่น (MEXT) เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทในหลักสูตรนโยบายศาสตร์ (Master of Arts in Policy Science) ที่บัณฑิตวิทยาลัยนโยบายศาสตร์ (Graduate School of Policy Science) Ritsumeikan University ณ ประเทศญี่ปุ่น  ปัจจุบัน เป็นอาจารย์สอนประจำในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ที่วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น  มหาวิทยาลัยขอนแก่น และกำลังอยู่ระหว่างลาศึกษาต่อปริญญาเอกหลักด้านการวิจัยทางสังคมและนโยบายสาธารณะ (Public Policy and Social Research) ที่ International Christian University 

ในระหว่างศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรีที่วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น อ.สุริยานนท์ พลสิม ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนผู้นำเยาวชนและนักศึกษาของประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาธรรมาภิบาลและการพัฒนาสังคมในประเด็นต่าง ๆ จากหน่วยงานระดับชาติและนานาชาติอย่างต่อเนื่อง เช่นUnited Nations, USAID, UNDP, Harvard University, Asian Youth Council, Transparency International ฯลฯ รวมถึงยังได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ ในการแข่งขันตอบปัญหาทางรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 2 ปี 2558ได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็น “นักศึกษารางวัลพระราชทาน” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ฯ ประจำปี 2558 รางวัลพระราชทานเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขาการศึกษาและวิชาการ ประจำปี 2559 รางวัลพระราชทานเยาวชนคนเก่งรุ่นที่ 7 ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารี ฯ ตลอดจนเข้าเฝ้า ฯ รับพระราชทานรางวัล “ศรีกัลปพฤกษ์” แห่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2558 รวมถึงได้รับการประกาศเกียรติคุณจากกระทรวงศึกษาธิการเข้ารับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ พร้อมเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี ณ ทำเนียบรัฐบาล ฯลฯ เป็นต้น

อ.สุริยานนท์ พลสิม มีความสนใจทางวิชาการอยู่ในสาขานโยบายศาสตร์​ นโยบายสาธารณะ การวิจัยและการศึกษานโยบายทางสังคม การวิเคราะห์เครือข่ายนโยบาย การจัดการภาครัฐร่วมสมัย โดยมีผลงานตำราและหนังสือสำคัญ เช่น ขอนแก่นโมเดล (2562) แนวคิดและทฤษฏีการศึกษานโยบายทางสังคม (2563) ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์กับการจัดการปกครองส่วนท้องถิ่น (2563) เป็นต้น
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002, ประเทศไทย    
โทรศัพท์: (+66) 4320 3124
โทรสาร: (+66) 4320 3875
e-mail: cola@kku.ac.th

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

.

     เพิ่มเพื่อนด้วย LINE

    แผนที่ COLA KKU