นางสาวจิตรลัดดา แสนตา

นักบริหารงานอุดมศึกษา
ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ สื่อสารองค์กรและการตลาด
การศึกษา: รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
Sjitludda@kku.ac.thวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002, ประเทศไทย    
โทรศัพท์: (+66) 4320 3124
โทรสาร: (+66) 4320 3875
e-mail: cola@kku.ac.th

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

.

     เพิ่มเพื่อนด้วย LINE

    แผนที่ COLA KKU