ผศ.ดร. กฤษดา ประชุมราศี

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายขับเคลื่อนดิจิทัลและทักษะอนาคต, อาจารย์
การศึกษา: Doctor of Philosophy (Electrical Engineering) in Department of Electrical
Engineering, Faculty of Engineering, KHON KAEN UNIVERSITY
krispr@kku.ac.th


ผศ.ดร.กฤษดา ประชุมราศี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ก่อนมาทำงานที่วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ดร.กฤษดา ประชุมราศีมีประสบการณ์การทำงานที่หลากหลายโดยเป็นอาจารย์ประจำที่คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย เป็นอาจารย์ประจำที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น อีกทั้งยังเป็นวิศวกรที่ปรึกษาให้กับภาครัฐ และภาคเอกชนหลายแห่ง นอกจากนั้นยังได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมและการถ่ายทอดองค์ความรู้หัวข้อระบบอัตโนมัติ อินเตอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่ง และปัญญาประดิษฐ์ให้กับผู้ประกอบการในหลาย ๆ จังหวัด

 

ผศ.ดร.กฤษดา ประชุมราศี มีความสนใจทางด้านเทคโนโลยีใหม่ ๆ อย่างระบบอัตโนมัติ ระบบสมองกลฝังตัว อินเตอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่ง บล็อกเชน หัวข้อวิจัยที่สนใจคือ การพัฒนาเมืองอัจฉริยะเพื่อความเสมอภาคอย่างยั่งยืน
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002, ประเทศไทย    
โทรศัพท์: (+66) 4320 3124
โทรสาร: (+66) 4320 3875
e-mail: cola@kku.ac.th

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

.

     เพิ่มเพื่อนด้วย LINE

    แผนที่ COLA KKU