อ.ดร. ปานปั้น รองหานาม

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและนวัตกรรมการศึกษา, อาจารย์
การศึกษา: ปรด. สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
panpro@kku.ac.th


อ.ดร. ปานปั้น รองหานาม มีความเชี่ยวชาญในการแก้ปัญหาและการพัฒนาเชิงพื้นที่ที่ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ที่ผ่านมามีประสบการณ์กับการวางและจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ โดยเป็นที่ปรึกษาในโครงการต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนจำนวนมาก เช่น การวางแผนพัฒนาและการวิจัยทางด้านสภาพแวดล้อม การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเมืองและชนบท การวางผังเมืองรวมจังหวัด การวางผังเมืองรวมเมือง การวางแผนพัฒนาชุมชนม การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การบริหารจัดการเมือง และการออกแบบชุมชนเมือง

            นอกจากนี้ยังมีความสนใจด้านการพัฒนาพื้นที่รอบสถานี (Transit Oriented Development หรือ TOD) การนำข้อมูล BIG DATA มาใช้ในการจัดทำแผนและนโยบายสาธารณะ การบริหารจัดการเมืองด้วยระบบอัจฉริยะ และการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002, ประเทศไทย    
โทรศัพท์: (+66) 4320 3124
โทรสาร: (+66) 4320 3875
e-mail: cola@kku.ac.th

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

.

     เพิ่มเพื่อนด้วย LINE

    แผนที่ COLA KKU