วิสัยทัศน์และพันธกิจ

อัพเดทล่าสุดเมื่อ: 2024-02-15 11:22:23

 

พันธกิจ

ขับเคลื่อนการบรรลุวิสัยทัศน์ด้วยพันธกิจสำคัญ 3 ด้าน คือ

1) ด้านการจัดการศึกษา ที่ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมการเรียนรู้ยุคใหม่  

2) ด้านการวิจัย ที่ตอบสนองการแก้ไขปัญหาของสังคม พัฒนานโยบายสาธารณะ และนำไปใช้ได้จริง  

3) ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ที่ถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อยกระดับทักษะ ทบทวนทักษะ และเพิ่มทักษะของทรัพยากรบุคคล

COLA มุ่งสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารกิจการสาธารณะอันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยผ่านกระบวนการพัฒนาประสิทธิผลและประสิทธิภาพของบริการสาธารณะที่ตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชน ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ นอกจากนั้น COLA มุ่งสร้างสรรค์คุณค่าผ่านการผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพสูงและมีความตระหนักต่อสังคม ออกแบบหลักสูตรที่ทุกคนเข้าถึง พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมที่แก้ไขปัญหาสังคมได้ สานพลังเครือข่ายผ่านพันธกิจหลัก และสอดคล้องกับแนวโน้มทางรัฐประศาสนศาสตร์ที่ให้ความสำคัญกับคุณค่าสาธารณะ (Public Value)       

 ค่านิยมองค์กร

การบริหารงานในวาระ พ.ศ. 2567-2570 มุ่งขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ให้บรรลุเป้าหมายด้วยค่านิยมองค์กรแบบ COLA ดังนี้

C        (Creativity) ริเริ่มสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรม

O       (Ownership) ยึดประโยชน์ส่วนรวม มุ่งผลสัมฤทธิ์ รับผิดชอบ และเป็นมืออาชีพ       

          L        (Linkage) ประสานความร่วมมือและทำงานเป็นเครือข่าย

          A        (Adaptability & Agility) คล่องแคล่ว กระตือรือร้น ปรับตัวได้ในโลกแห่งความหลากหลายและเปลี่ยนแปลง

 วัฒนธรรมองค์กร

(1) ตื่นตัว กระตือรือร้น และพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล

(2) คำนึงถึงประโยชน์องค์กรและส่วนรวม และยอมรับความคิดเห็นที่หลากหลาย

(3) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และพร้อมประยุกต์ใช้นวัตกรรม

(4) ทำงานเป็นทีม มีจิตสาธารณะ และพร้อมตอบสนอง

(5) มุ่งพัฒนา ถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนความรู้

 สมรรถนะหลัก

(1) ความเชี่ยวชาญในการจัดการศึกษา วิจัย และบริการวิชาการด้านการปกครองท้องถิ่นและการบริหารกิจการสาธารณะที่ “มุ่งเน้นการร่วมทำงานจริงในท้องถิ่น”

(2) การบูรณาการศาสตร์ด้วยการหลอมรวมพหุสาขาวิชาในการแก้ไขปัญหาสาธารณะและพัฒนานวัตกรรมนโยบายสาธารณะในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ

(3) การประสานความร่วมมือกับเครือข่ายท้องถิ่นและองค์กรบริหารกิจการสาธารณะในทุกระดับที่มุ่งพัฒนาและแก้ไขปัญหาของสังคม โดยสมรรถนะหลักทั้ง 3 ข้อของ COLA ครอบคลุมสอดคล้องและหนุนเสริมสมรรถนะหลักของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
เป้าหมาย

          การบริหารและขับเคลื่อนวิสัยทัศน์การเป็น “สถาบันชั้นนำแห่งอาเซียนด้านกิจการสาธารณะที่สร้างสรรค์คุณค่าเพื่อสังคม” (A Leading ASEAN Institution in Public Affairs Dedicated to the Creation of Value for All) ในอีก 4 ปีข้างหน้านั้น ได้กำหนดเป้าหมายการบริหาร COLA โดยยึด 3 เสาหลักยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย นอกจากจะต้องบรรลุวิสัยทัศน์องค์กรของ COLA แล้ว ขณะเดียวกันก็จะต้องเป็นกลจักรสำคัญในการขับเคลื่อนการบรรลุวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยด้วย ดังนี้

          เสาหลักที่ 1 พัฒนาคน (People): บัณฑิต บุคลากร และภาคีหุ้นส่วนของ COLA มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และ ความสามารถในศาสตร์ด้านการบริหารกิจการสาธารณะในยุคดิจิทัล สามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้จริง (Real World Situation) ตลอดจนใช้ในการดำรงชีวิตและการบริการสังคมในระดับชาติและนานาชาติ และตระหนักในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ดังนั้นในมิติด้านการพัฒนาคนจึงขับเคลื่อนการบรรลุวิสัยทัศน์ด้วยยุทธศาสตร์ด้านการปรับเปลี่ยนการศึกษาสู่กระบวนทัศน์ใหม่ และด้านการปรับเปลี่ยนการวิจัยและการบริการวิชาการที่มุ่งแก้ปัญหาและพัฒนานโยบายสาธารณะ

          เสาหลักที่ 2 สร้างระบบนิเวศการเรียนรู้และการทำงานของ COLA (Ecological): ระบบนิเวศการเรียนรู้และการทำงานในยุคดิจิทัลของ COLA มีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและเอื้อต่อการเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษา การทำงานของบุคลากร และการสร้างความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับภาคีหุ้นส่วนทั้งภายในและต่างประเทศ มีระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยเข้ามาสนับสนุนการบริหารจัดการและการตัดสินใจบนพื้นฐานข้อมูลจริง (management by facts) กระชับ รวดเร็ว และโปร่งใส สามารถรองรับการเชื่อมต่อกับระบบ ERP ของมหาวิทยาลัยที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ ดังนั้นในมิติด้านการสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้และการทำงานของ COLA จึงขับเคลื่อนการบรรลุวิสัยทัศน์ด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการยกระดับสู่การเป็นนานานาชาติและด้านการปรับเปลี่ยนองค์กรให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและยั่งยืน

          เสาหลักที่ 3 ปลูกฝัง เสริมสร้างค่านิยม และจิตวิญญาณความเป็น COLA (Spiritual): จิตวิญญาณของ COLA มีลักษณะการทำงานเป็นทีมเชิงรุก มุ่งประสานความร่วมมือและทำงานกับพลังเครือข่าย มุ่งประโยชน์สาธารณะ มีความเป็นครอบครัว เกื้อหนุนซึ่งกันและกัน ตระหนักในคุณธรรมและจริยธรรม มีธรรมาภิบาล มีต้นแบบการทำงาน เป็นผู้อุทิศตนส่งมอบคุณค่าต่อสังคม จึงขับเคลื่อนการบรรลุวิสัยทัศน์ด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมธรรมาภิบาลและส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือ


โพสโดย:ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ: 2020-09-18 13:20:08
จำนวนผู้เข้าชม:1668 ครั้ง
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002, ประเทศไทย    
โทรศัพท์: (+66) 4320 3124
โทรสาร: (+66) 4320 3875
e-mail: cola@kku.ac.th

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

.

     เพิ่มเพื่อนด้วย LINE

    แผนที่ COLA KKU