พระราชบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้อง

อัพเดทล่าสุดเมื่อ: 2024-05-31 17:11:14

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติ/ประกาศสภา มข.

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 

ประกาศสภา มข.(ฉบับที่ 1/2550) เรื่อง จัดตั้งวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น


ข้อบังคับ/ระเบียบมหาวิทยาลัย/วิทยาลัย

ข้อบังคับ มข. ว่าด้วย การยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย หน่วยงานในกำกับ พ.ศ.2555 พ.ศ2565 

ข้อบังคับ มข. ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ.2565 

ข้อบังคับ มข. ว่าด้วย การงบประมาณ การเงิน การพัสดุ ทรัพย์สิน และการตรวจสอบ พ.ศ.2559

ข้อบังคับ มข. ว่าด้วย การงบประมาณ การเงิน การพัสดุ ทรัพย์สิน และการตรวจสอบ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2565 

ข้อบังคับ มข.ว่าด้วย หน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2555 (ยกเลิก)

ระเบียบ มข.ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2565 

ระเบียบ มข.ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 

ระเบียบ มข.ว่าด้วย วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2557 (ยกเลิก)

ระเบียบ มข.ว่าด้วย วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2550 (ยกเลิก)

ระเบียบ วปท.ว่าด้วย การจ้างพนักงานจ้างชั่วคราวของ วปท. พ.ศ. 2553 (ยกเลิก)

ระเบียบ วปท.ว่าด้วย การเงินการพัสดุ พ.ศ. 2550 (ยกเลิก)

ระเบียบ วปท.ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2550 (ยกเลิก)


ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศ มข.(ฉบับที่ 202/2556) เรื่อง การจัดสรรรายได้ของหน่วยงานในกำกับ (ยกเลิก)

ประกาศ มข.(ฉบับที่ 203/2556) เรื่อง การงบประมาณ ทุน ทรัพย์สิน การบัญชีและการตรวจสอบของหน่วยงานในกำกับ (ยกเลิก)

ประกาศ มข.(ฉบับที่ 343/2557) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานในกำกับ (ยกเลิก)

ประกาศ มข.(ฉบับที่ 1652/2563) เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 

ระกาศ มข. (ฉบับที่ 3031/2566) เรื่อง การบริหารงานบุคคลของวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น (ใหม่)

ประกาศ มข.(ฉบับที่ 715/2564) เรื่อง การจัดการศึกษาตลอดชีวิต หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

ประกาศ มข.(ฉบับที่ 2020/2564) เรื่อง การจัดการศึกษาตลอดชีวิต หลักสูตรระดับปริญญาตรี

ประกาศ มข.(ฉบับที่ 603/2565) เรื่อง การจัดการศึกษาตลอดชีวิต หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) 

ประกาศ มข. (ฉบับที่ 3112/2565) เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน 

ประกาศ มข.(ฉบับที่ 3113/2565) เรื่อง หลักเกณฑ์การคำนวณชั่วโมงและการจ่ายค่าสอนเกินภาระการสอน 

ประกาศ มข.(ฉบับที่ 3114/2565) เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการใช้สถานที่ของวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 

ประกาศ มข.(ฉบับที่ 3115/2565) เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดการหลักสูตรปริญญาเอก วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 

ประกาศ มข.(ฉบับที่ 3116/2565) เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการบริหารจัดการวารสารวิชาการ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 

ประกาศ มข.(ฉบับที่ 3117/2565) เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่ารับรองและค่่าเลี้ยงรับรองของวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 

ประกาศ มข.(ฉบับที่ 3118/2565) เรื่อง ทุนสนับสนุนผู้ช่วยสอนในหลักสูตรของวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 

ประกาศ มข.(ฉบับที่ 3119/2565) เรื่อง ทุนสนับสนุนผู้ช่วยวิจัย 

ประกาศ มข. (ฉบับที่ 3120/2565) เรื่อง การดำเนินการเงินสดย่อย

ประกาศ มข..(ฉบับที่ 3121/2565) เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม ประชุม สัมมนาในลักษณะโครงการบริการวิชาการ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 

ประกาศ มข..(ฉบับที่ 3122/2565) เรื่อง การกำหนดวงเงินยืมทดรองและหลักเกณฑ์การยืมเงินทดรองจากเงินรายได้วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 

ประกาศ มข.(ฉบับที่ 3123/2565) เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดการหลักสูตรปริญญาตรี วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 

ประกาศ มข.(ฉบับที่ 220/2566) เรื่อง หลักเกณฑ์และค่าธรรมเนียมการตรวจสอบระดับคะแนนสอบของวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 

ประกาศ มข.(ฉบับที่ 221/2566) เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในโอกาสสำคัญ งานพิธี หรือกิจกรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณีของวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 

ประกาศ มข.(ฉบับที่ 614/2566) เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดการหลักสูตรปริญญาโท โครงการพิเศษ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 

ประกาศ มข.(ฉบับที่ 1704/2566) เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าปรับการส่งคืนล่าช้า ความสูญเสีย เสียหาย การชดใช้ และความรับผิดชอบจากการยืมเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต (Tablet) ของวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 

ประกาศ มข.(ฉบับที่ 1902/2566) เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดการหลักสูตรปริญญาตรี วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) 

ประกาศ มข (ฉบับที่ 3134/2566) เรื่อง  หลักเกณฑ์และการคำนวณชั่วโมง และการจ่ายค่าตอบแทนค่าสอนเกินภาระงานสอน วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) 

ประกาศ มข (ฉบับที่ 781/2567) เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)


กองทุนวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย หลักเกณฑ์การจัดตั้งกองทุนวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการของส่วนงาน พ.ศ.2563

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 639/2563) เรื่อง กองทุนวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น

ประกาศวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น (ฉบับที่ 14/2564) เรื่อง หลักเกณฑ์การให้รางวัลการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิชาการและวิจัย  

ประกาศวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น (ฉบับที่ 132/2563) เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนคณาจารย์เพื่อนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ

ประกาศวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น (ฉบับที่ 133/2563) เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนส่งเสริมการผลิตตำราใหม่เพื่อความเป็นเลิศทางวิชากา

ประกาศวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น (ฉบับที่ 41/2565) เรื่อง หลักเกณฑ์การให้รางวัลอาจารย์ที่ปรึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีสมรรถนะสูง


กองทุนส่งเสริมการผลิตบัณฑิตและพัฒนาวิชาการ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย กองทุนส่งเสริมการผลิตบัณฑิตและพัฒนาวิชาการของส่วนงาน พ.ศ. 2562 

ประกาศ มข.(ฉบับที่ 2341/2565) เรื่อง กองทุนส่งเสริมการผลิตบัณฑิตและพัฒนาวิชาการ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 

ประกาศ มข.(905/2566) เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้เงินกองทุนส่งเสริมการผลิตบัณฑิตและพัฒนาวิชาการสำหรับอาจารย์ สังกัดวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 

   ประกาศ วปท. (62/2566) เรื่อง หลักเกณฑ์สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพตนเองสำหรับอาจารย์ สังกัดวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น

ประกาศ มข.(906/2566) เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้เงินกองทุนส่งเสริมการผลิตบัณฑิตและพัฒนาวิชาการสำหรับบุคลากร สังกัดวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 

   ประกาศ วปท. (44/2566) เรื่่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนพัฒนาบุคลากร ประเภทสนับสนุน เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโท

   ประกาศ วปท. (56/2566) เรื่อง หลักเกณฑ์สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มพูนทักษะประสบการณ์ตามความเชี่ยวชาญของบุคลากร 

ประกาศ มข.(907/2566) เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้เงินกองทุนส่งเสริมการผลิตบัณฑิตและพัฒนาวิชาการสำหรับนักศึกษา สังกัดวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 


ประกาศวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น

ระกาศ วปท. (ฉบับที่ 34/2567) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ประเภทวิชาการ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น (New)

ระกาศ วปท. (ฉบับที่ 33/2567) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ประเภทสนับสนุน วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น (New)

ประกาศ วปท.(ฉบับที่ 11/2566) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ประเภทสนับสนุน วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 

ประกาศ วปท.(ฉบับที่ 147/2564) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายหลักสูตรและเปลี่ยนสาขาวิชาและวิชา สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี 

ประกาศ วปท.(ฉบับที่ 172/2563) เรื่อง แนวปฏิบัติและหลักเกณฑ์การให้ยืมเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต

ประกาศ วปท.(ฉบับที่ 255/2563) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น


โพสโดย:ผู้ดูแลระบบ
เมื่อ: 2020-09-18 14:08:38
จำนวนผู้เข้าชม:2082 ครั้ง
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002, ประเทศไทย    
โทรศัพท์: (+66) 4320 3124
โทรสาร: (+66) 4320 3875
e-mail: cola@kku.ac.th

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

.

     เพิ่มเพื่อนด้วย LINE

    แผนที่ COLA KKU