หลักสูตรปริญญาตรี

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น

BrochureMore info

Degree Plan

4 Years

Tuition

28,000 THB

Learning

Facilities

Scholarship

Opportunities


หลักสูตร รป.บ. (การจัดการปกครองท้องถิ่น) (หลักสูตรเดิม)

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดปกครองท้องถิ่น


More info

หลักสูตร รป.บ. (การจัดการการคลัง) (หลักสูตรเดิม)

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการคลัง
More info

หลักสูตร ทล.บ. (การจัดการเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน) (หลักสูตรเดิม)

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเมืองและโครงสร้างพื้นฐานMore info

หลักสูตร รป.บ.(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)

3 วิชาเอก
1) การจัดการปกครองและกิจการสาธารณะ (Governance and Public Affairs: GPA)
2) การจัดการการเงินและการคลัง (Financial and Fiscal Management: FFM)
3) การจัดการเมืองและเทคโนโลยีเมือง (Urban Management and Technology: UMT)


More info

We Groom Future Public Service Leaders


College of Local Administration,
Khon Kaen University.
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002, ประเทศไทย    
โทรศัพท์: (+66) 4320 3124
โทรสาร: (+66) 4320 3875
e-mail: cola@kku.ac.th

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

.

     เพิ่มเพื่อนด้วย LINE

    แผนที่ COLA KKU