หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)

BrochureMore info

Degree Plan

4 Years

Tuition/Semester

28,000 THB

Learning

Facilities

Scholarship

Opportunities


หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)


  • หลักสูตร
   ภาษาไทย: หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
   ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Public Administration Program

   3 วิชาเอก ตอบโจทย์ผู้เรียนยุคใหม่
   1) การจัดการปกครองและกิจการสาธารณะ (Governance and Public Affairs: GPA)
   2) การจัดการการเงินและการคลัง (Financial and Fiscal Management: FFM)
   3) การจัดการเมืองและเทคโนโลยีเมือง (Urban Management and Technology: UMT)

   จุดเด่นของหลักสูตร
   • เรียนเป็นชุดวิชา
   • รายวิชาตอบโจทย์การเรียนรู้ยุคใหม่
   • คณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขา
   • เตรียมความพร้อมด้วยรายวิชาภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากล ตลอดชั้นปีที่ 1
   • เชื่อมต่อกับหลักสูตรก้าวหน้า 3+2 และ 4+1 กับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก
   • จัดหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิตและระบบสะสมหน่วยกิตรองรับ


   ระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรู้
   • ทุนสนับสนุน แลกเปลี่ยน และฝึกประสบการณ์ในต่างประเทศ
   • บริการให้ยืม iPad ตลอดหลักสูตร
   • พื้นที่และระบบนิเวศสนับสนุนการเรียนรู้ที่ครบครันทันสมัย
   • กิจกรรมเสริมหลักสูตรพัฒนาทักษะอนาคตผู้นำบริการสาธารณะ
   • ห้องปฏิบัติการทางสังคมจากเครือข่ายทั่วโลก
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002, ประเทศไทย    
โทรศัพท์: (+66) 4320 3124
โทรสาร: (+66) 4320 3875
e-mail: cola@kku.ac.th

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

.

     เพิ่มเพื่อนด้วย LINE

    แผนที่ COLA KKU