หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดปกครองท้องถิ่น

Degree Plan

4 Years

Tuition/Semester

28,000 THB

Learning

Facilities

Scholarship

Opportunities


หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการปกครองท้องถิ่น
     วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้พัฒนาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการปกครองท้องถิ่น  เพื่อมุ่งสร้างบัณฑิตที่มีความพร้อมในการก้าวเข้าสู่โลกแห่งการเป็นนักบริหารมืออาชีพ เน้นทักษะในการปฎิบัติงานเชิงบรูณาการ โดยการรวมองค์ความรู้จากแนวคิค ผนวกเข้ากับประสบการณ์จริง ผ่านการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพมาตรฐาน เพียบพร้อมด้วยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิระดับชาติและนานาชาติ อีกทั้งมีระบบสนับสนุนและทรัพยากรการเรียนรู้ ที่ครบครันทันสมัย 


เส้นทางสู่อนาคตอันสดใส


ด้วยการดำเนินนโยบายกระจายอำนาจจากส่วนกลางสู่ท้องถิ่น ส่งผลให้การป้องครองท้องถิ่น มีบทบาทและทวีความสำคัญมากยิ่งขึ้น ภารกิจที่เคยรับผิดชอบโดยการปกครองส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ไม่ว่าจะเป็นการบริหารองค์กร โครงสร้างพื็นฐาน สาธารณูปโภค การศึกษาสาธารณสุข การเงิน การคลัง ฯลฯ ล้วนได้รับการถ่ายโอนสู่ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง จึงก่อให้เกิดความต้องการบุคลากรจำนวนมหาศาลที่มีความรู้ความสามารถ เปี่ยมไปด้วยองค์ความรู้และทักษะการบริหารจัดการท้องถิ่นที่พร้อมใช้งานในปัจจุบัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงถือเป็นตลาดงานที่ใหญ่ที่สุด และนับว่าเป็นโอกาสอันสำคัญยิ่งสำหรับบัณฑิตสาขาวิชา การปกครองท้องถิ่นที่จะมีตลาดงานรองรับ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกว่า  8,000  แห่งทั่วประเทศ รวมถึงองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศแนวทางการประกอบอาชีพ


           องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถือเป็นองค์กรหลักในการจัดการบริการสาธารณะ ที่เกี่ยวข้องกับกิจวัตรประจำในทุกๆด้านของประชาชน ดังนั้น ตลาดแรงงานหลักที่จะรองรับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตนี้ก็คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ ซึ่งในปัจจุบันมีความต้องการบุคลากรที่มีศักยภาพในตำแหน่งงานต่างๆ จำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกปี ตามขนาดขององค์กรและการขยายตัวของการพัฒนา ซึ่งการมีความรู้ด้านการปกครองท้องถิ่นย่อมถือว่ามีความได้เปรียบผู้ที่จบจากสาขาอื่นๆ หากประสงค์จะเข้าสู่ตลาดงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ แม้กระทั่งการเข้าสู่การเมืองท้องถิ่น 


อัตราค่าธรรมเนียม


     อัตราค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตรแบบเหมาจ่ายภาคการศึกษาละ 28,000 บาท และการศึกษาภาคฤดูร้อน 14,000 บาทซึ่งอัตรานี้จะรวมถึง ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียมห้องสมุด ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแรกเข้า ค่าธรรมเนียมสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ค่าเนียมการเพิ่มถอนรายวิชา ค่าบำรุงกีฬาและกิจกรรมเสริมหลักสูตร ค่าจัดการศึกษาดูงานนอกสถานที่และอื่นๆ ตามที่วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น และ มหาวิทยาลัยขอนแก่นกำหนด


หนังสือ ก.ค.ศ.รับรองเพื่อประโยชน์ในการบรรจุเป็นข้าราชการครู


สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรนี้ คลิก 

We Groom Future Public Service Leaders


College of Local Administration,
Khon Kaen University.
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002, ประเทศไทย    
โทรศัพท์: (+66) 4320 3124
โทรสาร: (+66) 4320 3875
e-mail: cola@kku.ac.th

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

.

     เพิ่มเพื่อนด้วย LINE

    แผนที่ COLA KKU