หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาการบริหารกิจการสาธารณะ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)

ApplyMore info

Degree Plan

3 Years

Tuition/Year

130,000 THB

Learning

Facilities

Scholarships

Opportunities


หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารกิจการสาธารณะ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)
     คุณสมบัติของผู้สมัคร

(1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททุกสาขาวิชา ด้วยคะแนนสะสมเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00
(2) มีผลการสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ต่อไปนี้
     (2.1) TOEFL
          - แบบ Paper-based ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน
          - แบบ Computer-based ไม่ต่ำกว่า 97 คะแนน
          - แบบ Internet-based ไม่ต่ำกว่า 32 คะแนน
          - แบบ Institutional Testing Program ไม่ต่ำกว่า 400
     (2.2) IELTS (Academic Module) ไม่ต่ำกว่า 4.0 คะแนน
     (2.3) TU-GET ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน
     (2.4) CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 45 คะแนน 
     (2.5) KKU-EALT ทักษะการอ่านและทักษะการเขียน ระดับ 2 ขึ้นไป
(3) มีประสบการณ์ด้านการวิจัยหรือความสามารถด้านการวิจัย โดยผู้เข้าศึกษาแบบ 1.1 ต้องมีการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติอย่างน้อย 1 เรื่อง 

** กรณีที่ตรวจสอบพบว่าผู้สมัครที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยจะถือว่าผู้สมัครหมดสิทธิ์ในการเข้าศึกษา


 

อัตราค่าใช้จ่ายในการศึกษา


รายการ

หลักสูตรปกติ

หลักสูตรที่ศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ

ต่อภาคการศึกษา

ตลอดหลักสูตร

ต่อภาคการศึกษา

ตลอดหลักสูตร

1.ค่าธรรมเนียมการสมัคร

700 บาท

(ชำระครั้งเดียว)

-

700 บาท

(ชำระครั้งเดียว)

-

2.ค่าธรรมเนียมการศึกษา (เหมาจ่าย)


65,000 บาท

390,000 บาท

125,000 บาท

750,000 บาท

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 213/2566 เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2561 (ฉบับที่ 3)


หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน

จำนวนหน่วยกิต

แบบ 1.1               รวมตลอดหลักสูตร       54       หน่วยกิต

แบบ 2.1               รวมตลอดหลักสูตร       54       หน่วยกิต

 

โครงสร้างหลักสูตร  เพิ่มเติม คลิก

หมวดรายวิชา

จำนวนหน่วยกิต

แบบ 1.1

แบบ 2.1

1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน

3 (ไม่นับหน่วยกิต)

3 (ไม่นับหน่วยกิต)

2. หมวดวิชาบังคับ

6

18

3. วิชาดุษฎีนิพนธ์

48

36

รวมตลอดหลักสูตร

54

54


ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ 


วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

โทรศัพท์ 043-203124 เว็บไซต์ www.cola.kku.ac.th 

หรือ คุณภัคจิรา แสนใจ เบอร์โทร 065-9342635

อีเมล spucjira@kku.ac.thเพิ่มเพื่อน


หนังสือรับรองหลักสูตรโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

>>Download<<
We Groom Future Public Service Leaders


College of Local Administration,
Khon Kaen University.
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002, ประเทศไทย    
โทรศัพท์: (+66) 4320 3124
โทรสาร: (+66) 4320 3875
e-mail: cola@kku.ac.th

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

.

     เพิ่มเพื่อนด้วย LINE

    แผนที่ COLA KKU