สื่อสารงานวิจัยสู่สังคม
หนังสือ/ตำรา


การใช้สื่อสำหรับภาคประชาสังคมเพื่อประชาธิปไตย

COLA publications
อ่านเล่มนี้

Official Journal of National Research Council of T
ผู้เขียน: Peerasit Kamnuansilp
อ่านเล่มนี้

พัฒนาการการบริหารภาครัฐไทยจากอดีตสู่อนาคต
ผู้เขียน Peerasit Kamnuansilpa
อ่านเล่มนี้

การปฏิรูปการปกครองท้องถิ่น ตามกระบวนทัศน์แห่งการบร
ผู้เขียน: Peerasit Kamnuansilp
อ่านเล่มนี้

ระบบการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใส และธรรมาภิบาลของ
ผู้เขียน: ศุภวัฒนากร วงศธ์นวสุ
อ่านเล่มนี้

บทบาทของหน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันปัญหาทุ
ผู้เขียน: ศุภวัฒนากร วงศธ์นวสุ
อ่านเล่มนี้

การแปรเปลี่ยนทางดิจิทัลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของอ
กฤชวรรธน์ โล่ห์วัชรินทร์ (บรรณ
อ่านเล่มนี้

A NEW LOOK OF PUBLIC ADMINISTRATION
Grichawat Lowatcharin (Editor)
อ่านเล่มนี้


บทความวิจัย/วิชาการ


Value Co-Creation: A Strategy for Enhancing Inclusiveness in Special Education


อ่านเล่มนี้

Collaborative Governance: Theoretical Foundation a
อ่านเล่มนี้

Local economic development in Thailand
อ่านเล่มนี้

THE RESPONSE EVALUATION OF DIGITAL TOOL APPLICATIO
อ่านเล่มนี้

ผลกระทบของการปรับเปลี่ยนเกณฑ์การขอกำหนดตำแหน่งทางว
อ่านเล่มนี้

PROMOTING THE COMMUNITY ENTERPRISE OF THE MAHACHAN
อ่านเล่มนี้

Speaking Assessments in Multilingual English Langu
อ่านเล่มนี้

Do not underestimate the power of hope
อ่านเล่มนี้

The Implementation of the Smart City Policy of Phu
อ่านเล่มนี้

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002, ประเทศไทย    
โทรศัพท์: (+66) 4320 3124
โทรสาร: (+66) 4320 3875
e-mail: cola@kku.ac.th

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

.

     เพิ่มเพื่อนด้วย LINE

    แผนที่ COLA KKU