สื่อสารงานวิจัยสู่สังคม
หนังสือ/ตำรา


การใช้สื่อสำหรับภาคประชาสังคมเพื่อประชาธิปไตย

COLA publications
อ่านเล่มนี้

Official Journal of National Research Council of T
ผู้เขียน: Peerasit Kamnuansilp
อ่านเล่มนี้

พัฒนาการการบริหารภาครัฐไทยจากอดีตสู่อนาคต
ผู้เขียน Peerasit Kamnuansilpa
อ่านเล่มนี้

การปฏิรูปการปกครองท้องถิ่น ตามกระบวนทัศน์แห่งการบร
ผู้เขียน: Peerasit Kamnuansilp
อ่านเล่มนี้

ระบบการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใส และธรรมาภิบาลของ
ผู้เขียน: ศุภวัฒนากร วงศธ์นวสุ
อ่านเล่มนี้

บทบาทของหน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันปัญหาทุ
ผู้เขียน: ศุภวัฒนากร วงศธ์นวสุ
อ่านเล่มนี้

การแปรเปลี่ยนทางดิจิทัลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของอ
กฤชวรรธน์ โล่ห์วัชรินทร์ (บรรณ
อ่านเล่มนี้

A NEW LOOK OF PUBLIC ADMINISTRATION
Grichawat Lowatcharin (Editor)
อ่านเล่มนี้


บทความวิจัย/วิชาการ


"ศักยภาพและความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก: กรณีศึกษาจังหวัดหนองคาย"


อ่านเล่มนี้

การเติบโตอย่างชาญฉลาด: แนวโน้มการเติบโตที่อยู่อาศั
อ่านเล่มนี้

Understanding the ethnic inequality of the Thai La
อ่านเล่มนี้

ผลกระทบต่ออาชีพหมอลำเรื่องต่อกลอนในช่วงสถานการณ์แพ
อ่านเล่มนี้

ความสอดคล้องของการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐกับก
อ่านเล่มนี้

การคาดการณ์ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ที่ล
อ่านเล่มนี้

The Contribution of the Lao People’s Revolutionary
อ่านเล่มนี้

ความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงระบบสวัสดิการผู้สูงอายุข
อ่านเล่มนี้

การนำนโยบาย
อ่านเล่มนี้

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002, ประเทศไทย    
โทรศัพท์: (+66) 4320 3124
โทรสาร: (+66) 4320 3875
e-mail: cola@kku.ac.th

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

.

     เพิ่มเพื่อนด้วย LINE

    แผนที่ COLA KKU