» COLA KKU และ AIT เข้าพบนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เพื่อหารือความร่วมมือในการร่วมพัฒนาเมือ

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น COLA KKU และ AIT Solutions, Asian Institute of Technology (AIT) เข้าพบนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เพื่อหารือความร่วมมือ ในการร่วมพัฒนาเมืองขอนแก่นสู่การเป็นเมือง smart city

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น COLA KKU ซึ่งนำโดย รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ คณบดี อ.สุรเดช ทวีแสงสกุลไทย รองคณบดีฝ่ายบริหาร อ.ดร.พัฒนพงศ์ โตภาคงาม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ รศ.ดร.พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ ที่ปรึกษาด้านงานวิจัยและกิจการระหว่างประเทศ อ.ดร.วิมลสิริ แสงกรด อาจารย์ประจำ และนางสาวเกวรี แสงสว่าง บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ งานวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณะทำงานจาก AIT Solutions, Asian Institute of Technology (AIT) โดย Mr. Naveed Anwar (Executive Director, CEO) Mr. Justin Arnold Finch (Head, Business Development Unit) Miss. Rakdao Pakdisi (Client Partner) และ Mr. David Fiske (Urban Planning Consultant) ได้เข้าพบ นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ณ เทศบาลนครขอนแก่น เพื่อหารือความร่วมมือในการร่วมพัฒนาเมืองขอนแก่นสู่การเป็นเมือง smart city ซึ่งที่ผ่านมา การจัดตั้ง smart city ของจังหวัดขอนแก่นนั้น เกิดจากการรวมตัวของภาคองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น และภาคเอกชน (KKTT) เพื่อร่วมพัฒนาเมืองขอนแก่น ให้มีความทันสมัยและยั่งยืน รวมถึงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน ทั้งนี้ทางเทศบาลนครขอนแก่น มองเห็นถึงศักยภาพและความเชี่ยวชาญของวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้าน smart city และ AIT ที่มีผลงาน Lab และงานวิจัยต่างๆที่เป็น smart solution ตลอดจนมีผู้เชี่ยวชาญหลากหลายด้าน และมีความเป็น smart องค์กร ซึ่งมีความรู้ความสามารถในการทำงานช่วยเหลือและพัฒนา เพื่อร่วมกับเทศบาลนครขอนแก่น สู่ความเป็นเมือง smart city  และจากการหารือในครั้งนี้ ทางเทศบาลนครขอนแก่น มีความประสงค์จะดำเนินการลงนามความร่วมมือระหว่าง วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น AIT Solutions, Asian Institute of Technology (AIT)   5 เทศบาล และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง โดยลักษณะการลงนาม จะดำเนินการเป็นปีต่อปี เพื่อการทำงานที่ชัดเจนและเห็นผลจริง โดยมีคณะทำงานของทุกฝ่ายมาหารือร่วมกันและวางแผนการทำงาน ทั้งนี้ท่านนายกเทศมนตรีได้มอบหมายให้ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น เป็นผู้ประสานงานหลัก พร้อมจัดร่าง MOU จัดทำ Timeline โดยมีกำหนดระยะเวลาในการลงนามความร่วมมือภายใน เดือนกันยายนที่จะถึงนี้ ณ  AIT กรุงเทพมหานคร

 

 

 

 

 

ภาพ:ภาภรณ์ เรืองวิชา / ข่าว:นางสาวเกวรี แสงสว่าง


Poster : tick | 3 สิงหาคม 61 17:56:29


» Facebook Fanpage

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

โทรศัพท์: 0-4320-3124
โทรสาร: 0-4320-3875
เบอร์มือถือ: 089-7118964