หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (Degree Program)
  และ
  การจัดการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Education)


     ประกาศรับสมัคร   


  1. หลักสูตรปริญญา (Degree Program)

  • รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

  2. การจัดการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Education) 


     คุณวุฒิที่ได้รับเมื่อสำเร็จการศึกษา   

  1. หลักสูตรปริญญา (Degree Program

  เมื่อสำเร็จการศึกษา จะได้รับปริญญา  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น


  2. การจัดการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Education) 

  เมื่อสำเร็จการศึกษาในแต่ละชุดวิชา จะได้รับใบรับรองผลการศึกษาและวุฒิบัตร (Certificate) ตามชื่อของชุดวิชานั้น ๆ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น    รูปแบบการเรียน

   1. หลักสูตรปริญญา (Degree Program) 

  เรียนแบบชุดวิชา (Modular System) ต่อเนื่องจนจบหลักสูตร


   2. การจัดการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Education)

  เรียนแบบชุดวิชา (Modular System) ทีละชุดวิชาตามอัธยาศัยและความสะดวกของผู้เรียน สามารถเก็บสะสมหน่วยกิต (Credit Bank) ในแต่ละชุดวิชาได้ตลอดชีวิต และสามารถเทียบโอนเพื่อขอรับปริญญาโทหรือปริญญาที่สูงขึ้นในระดับบัณฑิตศึกษาได้เมื่อเรียนครบทุกชุดวิชาและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
  ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโทเอก

  วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2567 

  รายการ

  ภาคต้นรอบ 1

  ภาคต้นรอบ 2

  ภาคปลาย

  สมัครผ่านระบบออนไลน์

  https://www.cola.kku.ac.th

  1 ธ.ค. 66

  -

  31 ม.ค. 67

  1 มี.ค. 67

  30 เม.ย. 67

  1 มิ.ย.  67

  -

  31 ส.ค. 67

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

  5 ก.พ. 67

  7 พ.ค. 67

  6 ก.ย. 67

  สอบสัมภาษณ์

  2 มี.ค. 67

  25 พ.ค. 67

  28 ก.ย. 67

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

   18 มี.ค. 67

  31 พ.ค. 67

  11 ต.ค. 67

  ปฐมนิเทศนักศึกษา

  10 มิ.ย. 67

   (ชาวงบ่าย)

  8 พ.ย. 67

  (ช่วงบ่าย)

  วันเปิดภาคการศึกษา

  15 มิ.ย. 67

  16 พ.ย. 67  อัตราค่าใช้จ่ายในการศึกษา

         
   1. อัตราค่าใช้จ่ายสำหรับหลักสูตรปริญญา (Degree Program)

  รายการ

  ค่าใช้จ่าย

  รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

  1) ค่าธรรมเนียมการสมัคร

  700 บาท

  700 บาท (ชำระครั้งเดียว)

  2) ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา

  3,000 บาท

  3,000 บาท (ชำระครั้งเดียว)

  3) ค่าธรรมเนียมการศึกษา


  ภาคการศึกษาละ 39,000 บาท

  *ชำระเป็นภาคการศึกษา

  156,000 บาท


  2. อัตราค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Education)

           

           1) ค่าธรรมเนียมการสมัคร 700 บาท (ต่อการสมัครแต่ละครั้ง)
          2) ค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็นชุดวิชา โดยคิดเป็นหน่วยกิตละ 4,000 บาท ดังนี้

  ชื่อชุดวิชา (Module)

  หน่วยกิต

  ค่าธรรมเนียม (บาท)

  1) กิจการและนโยบายสาธารณะในยุคดิจิทัล (Public Affairs and Policy in the Digital Age)

  9

  36,000

  2) กลยุทธ์การจัดการกิจการสาธารณะอย่างยั่งยืน (Sustainable Public Service Strategies)

  9

  36,000

  3) วิสาหกิจดิจิทัลและการแปรเปลี่ยนทางกฎหมายเพื่อกิจการสาธารณะ (Digital Enterprises and Legal Transformation for Public Affairs)

  9

  36,000

  4) การแสวงหาองค์ความรู้และการพัฒนานวัตกรรมในกิจการสาธารณะ (Methods of Inquiry and Innovation Development in Public Affairs)

  6

  24,000

  5) การศึกษาอิสระเพื่อพัฒนานวัตกรรมในกิจการสาธารณะในยุคดิจิทัล (Independent Study on Innovation Development in the Digital Age)

  6

  24,000  เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  ช่องทางติดต่อ


  ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

  วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์  043-203124 เว็บไซต์  www.cola.kku.ac.th

  ผู้ประสานงานหลักสูตร: คุณภัคจิรา แสนใจ เบอร์โทร  095-168-0615 อีเมล์   spucjira@kku.ac.th 

  เพิ่มเพื่อน     ประกาศต่าง ๆ ของหลักสูตร     วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  123 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002, ประเทศไทย    
  โทรศัพท์: (+66) 4320 3124
  โทรสาร: (+66) 4320 3875
  e-mail: cola@kku.ac.th

  นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

  .

       เพิ่มเพื่อนด้วย LINE

      แผนที่ COLA KKU