ประกาศ วปท.มข. ฉบับที่ 32/2566

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาระดับปริญญาโท ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2566 (รอบ2)

New!


วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น และ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท (Degree Program)

และการจัดการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Education)

----------------------------

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (MPA)

มุ่งเน้นด้านการจัดการปกครองดิจิทัล (Digital Governance)


สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. หลักสูตรปริญญาโท (MPA Program)

            1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา                                       
            2) มีคะแนนสะสมเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00
            3) มีคุณสมบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
            4) กรณีที่ตรวจสอบพบผู้สมัครที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นจะถือว่าผู้สมัครหมดสิทธิ์ ในการเข้าศึกษา


2. การจัดการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Education)

            1) เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท หรือปริญญาเอก ในหลักสูตรของวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น หรือหลักสูตรอื่นในมหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือหลักสูตรอื่นในทุกสถาบันการศึกษา หรือ
            2) เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับอนุปริญญา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเท่า ตั้งแต่นักศึกษาปีที่ 1 เป็นต้นไป ในทุกสถาบันการศึกษา หรือ
            3) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเท่าจากทุกสถาบันการศึกษาที่มีความสนใจ หรือ
            4) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท หรือปริญญาเอกในทุกสถาบันอุดมศึกษาที่มีความสนใจรูปแบบการเรียน

 1. หลักสูตรปริญญา (Degree Program) 

เรียนแบบชุดวิชา (Modular System) ต่อเนื่องจนจบหลักสูตร


 2. การจัดการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Education)

เรียนแบบชุดวิชา (Modular System) ทีละชุดวิชาตามอัธยาศัยและความสะดวกของผู้เรียน สามารถเก็บสะสมหน่วยกิต (Credit Bank) ในแต่ละชุดวิชาได้ตลอดชีวิต และสามารถเทียบโอนเพื่อขอรับปริญญาโทหรือปริญญาที่สูงขึ้นในระดับบัณฑิตศึกษาได้เมื่อเรียนครบทุกชุดวิชาและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คุณวุฒิที่ได้รับเมื่อสำเร็จการศึกษา

1. หลักสูตรปริญญา (Degree Program

เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญา  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น


2. การจัดการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Education) 

เมื่อสำเร็จการศึกษาในแต่ละชุดวิชา จะได้รับใบรับรองผลการศึกษาและวุฒิบัตร (Certificate) ตามชื่อของชุดวิชานั้น ๆ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น  เอกสารประกอบการสมัคร

1. หลักสูตรปริญญาโท (MPA Program)

            1) ไฟล์รูปภาพ ตามขนาดที่กำหนดในระบบรับสมัครออนไลน์
            2) ไฟล์เอกสารต่าง ๆ ตามที่กำหนดในระบบรับสมัครออนไลน์ ประกอบด้วย
                      2.1) สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)              
                      2.2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ    
                      2.3) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
                      2.4) ใบเปลี่ยนชื่อ ใบเปลี่ยนนามสกุล ทะเบียนสมรส คำสั่งแต่งตั้งยศ (ในกรณีที่คำนำหน้าชื่อ หรือชื่อ หรือนามสกุล ในหลักฐานประกอบการสมัครไม่ตรงกัน)
                     2.5) ผลการทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)


2. การจัดการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Education)

            1) ไฟล์รูปภาพ ตามขนาดที่กำหนดในระบบรับสมัครออนไลน์
            2) ไฟล์เอกสารต่าง ๆ ตามที่กำหนดในระบบรับสมัครออนไลน์ ประกอบด้วย
                       2.1) สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ที่อยู่ระหว่างการศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้ว
                       2.2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ   
                       2.3) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
                       2.4) ใบเปลี่ยนชื่อ ใบเปลี่ยนนามสกุล ทะเบียนสมรส คำสั่งแต่งตั้งยศ (ในกรณีที่คำนำหน้าชื่อ หรือชื่อ หรือนามสกุล ในหลักฐานประกอบการสมัครไม่ตรงกัน)ช่องทางการชำระค่าสมัครแบบออนไลน์

            1) บัตร Credit และ Debit ที่เป็น Visa, Master Card หรือ JBC ทุกธนาคาร 
            2) สแกน QR Code ทุกธนาคาร
            3) ระบบ Prompt Pay ทุกธนาคาร และ GrabPay
            4) หรือช่องทางอื่น ที่วิทยาลัยฯ อาจกำหนดภายหลัง              

    หมายเหตุ หากโอนเงินนอกเหนือจากวิธีการข้างต้น วิทยาลัยฯ จะไม่พิจารณาการรับสมัครอัตราค่าใช้จ่ายในการศึกษา

       
 1. อัตราค่าใช้จ่ายสำหรับหลักสูตรปริญญา (Degree Program)

รายการ

ค่าใช้จ่าย

รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

1) ค่าธรรมเนียมการสมัคร

700 บาท

700 บาท (ชำระครั้งเดียว)

2) ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา

3,000 บาท

3,000 บาท (ชำระครั้งเดียว)

3) ค่าธรรมเนียมการศึกษา


ภาคการศึกษาละ 39,000 บาท

*ชำระเป็นภาคการศึกษา

156,000 บาท


2. อัตราค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Education)

         1) ค่าธรรมเนียมการสมัคร 700 บาท (ต่อการสมัครแต่ละครั้ง)
        2) ค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็นชุดวิชา โดยคิดเป็นหน่วยกิตละ 4,000 บาท ดังนี้

ชื่อชุดวิชา (Module)

หน่วยกิต

ค่าธรรมเนียม (บาท)

1) กิจการและนโยบายสาธารณะในยุคดิจิทัล (Public Affairs and Policy in the Digital Age)

9

36,000

2) กลยุทธ์การจัดการกิจการสาธารณะอย่างยั่งยืน (Sustainable Public Service Strategies)

9

36,000

3) วิสาหกิจดิจิทัลและการแปรเปลี่ยนทางกฎหมายเพื่อกิจการสาธารณะ (Digital Enterprises and Legal Transformation for Public Affairs)

9

36,000

4) การแสวงหาองค์ความรู้และการพัฒนานวัตกรรมในกิจการสาธารณะ (Methods of Inquiry and Innovation Development in Public Affairs)

6

24,000

5) การศึกษาอิสระเพื่อพัฒนานวัตกรรมในกิจการสาธารณะในยุคดิจิทัล (Independent Study on Innovation Development in the Digital Age)

6

24,000วิทยาลัยจะไม่พิจารณาการสมัครในกรณีดังต่อไปนี้
             1) ผู้สมัครไม่ชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร หรือชำระค่าธรรมเนียมการสมัครไม่ครบถ้วน                
             2) ผู้สมัครกรอกข้อมูลการสมัคร อัพโหลดไฟล์เอกสารไม่ถูกต้องและไม่สมบูรณ์    
             3) ขาดคุณสมบัติต่อการเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นในรูปแบบการจัดการศึกษาตลอดชีวิต


การตรวจสอบข้อมูลและความถูกต้อง

            1) ก่อนการสมัคร ผู้สมัครต้องตรวจสอบว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดตามประกาศรับสมัคร และการที่วิทยาลัยฯ รับสมัครไว้ มิได้หมายความว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติครบถ้วนตามต้องการ วิทยาลัยฯจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบตัดเลือกตามกำหนดกการที่กำหนด จึงให้ผู้สมัครทุกท่านตรวจดูรายชื่อได้ที่  www.cola.kku.ac.th    
            2) ค่าสมัครที่กำหนดไว้นั้นคือค่าธรรมเนียมการสอบ ดังนั้น หากผู้สมัครมิได้เข้าสอบหรือไม่มีสิทธิ์เข้าสอบด้วยเหตุผลใดก็ตาม วิทยาลัยฯ จะไม่คืนค่าสมัครให้
            3) เมื่อผู้สมัครได้สมัครและวิทยาลัยฯ ได้ประกาศรายชื่อผู้สมัครแล้ว ผู้สมัครจะขอเปลี่ยนข้อมูลการสมัครในภายหลังมิได้
            4) เอกสารที่ยื่นประกอบการสมัครทุกฉบับ หากมีการตรวจสอบพบว่าเป็นเอกสารปลอม หรือ เป็นเอกสารเท็จ ท่านจะถูกตัดสิทธิ์ในการสมัคร และดำเนินคดีตามกฎหมาย
            5) กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือกอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ช่องทางติดต่อ


ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์  043-203124 เว็บไซต์  www.cola.kku.ac.th

ผู้ประสานงานหลักสูตร: คุณภัคจิรา แสนใจ เบอร์โทร  095-168-0615 อีเมล์   spucjira@kku.ac.th 

เพิ่มเพื่อน

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002, ประเทศไทย    
โทรศัพท์: (+66) 4320 3124
โทรสาร: (+66) 4320 3875
e-mail: cola@kku.ac.th

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

.

     เพิ่มเพื่อนด้วย LINE

    แผนที่ COLA KKU