กลุ่มงานอำนวยการ


นายเฉลิมพงษ์ พงษ์ประชาAbout me

นางพรพลอย ปานสุขรดาAbout me

นางนันทนา สุทธิประภาAbout me

นางสาวจิตรลัดดา แสนตาAbout me

นายอุเทน บัวแสงAbout me

นายวัชระ สิทธิAbout me

นางเกศร ซ้อนเปียยูงAbout me

นางเพ็ญ เอกวงษ์About me

นางสุวรรณี นันคำAbout me

นายปราชญา แก้วภิรมย์About me

นายกลาง ดงกลางAbout me

กลุ่มงานการเงิน บัญชี และพัสดุ


นางสาวนวลจันทร์ วรรณพราหมณ์About me

นางสาวภาวิดา โพนรัตนกุลAbout me

นายโชติวิทย์ นาคาเกียรติภัทร์About me

กลุ่มงานบริการการศึกษา วิจัย และพัฒนานักศึกษา


นางดวงฤดี แก้ววิศิษฏ์About me

นางสาวภาภรณ์ เรืองวิชาAbout me

นางสาวภัคจิรา แสนใจAbout me

นายอำนาจ โอกระโทกAbout me

นางสาวณาตยา สีหานามAbout me

กลุ่มงานการต่างประเทศ


Miss Lingtong LIUAbout me

นางสาวเกวรี แสงสว่างAbout me

กลุ่มงานบริหารจัดการอาคารและระบบกายภาพ


นายพิสิทธิ์ ถำวาปีAbout me

นายอนุสรณ์ กองเกิดAbout me

กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์


นายณัฐพงษ์ วัฒนบุตรAbout me

นายทวี เลพลAbout me

กลุ่มงานบริการวิชาการ นวัตกรรม และองค์กรสัมพันธ์


นางสุภาวดี แก้วคำแสนAbout meวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002, ประเทศไทย    
โทรศัพท์: (+66) 4320 3124
โทรสาร: (+66) 4320 3875
e-mail: cola@kku.ac.th

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

.

     เพิ่มเพื่อนด้วย LINE

    แผนที่ COLA KKU