อาจารย์


รศ.ดร. พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์

คณบดี


About me

อ. สุรเดช ทวีแสงสกุลไทย

รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรม
และองค์กรสัมพันธ์


About me

ผศ.ดร. ศิริศักดิ์ เหล่าจันขาม

รองคณบดีฝ่ายบริหาร


About me

ผศ. ดร.กฤชวรรธน์ โล่ห์วัชรินทร์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย
และการต่างประเทศ


About me

อ.ดร. ณรงค์เดช มหาศิริกุล

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและการตลาด


About me

อ.ดร. กฤษดา ประชุมราศี

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล


About me

อ.ดร. ปานปั้น รองหานาม

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและนวัตกรรมการศึกษา


About me

รศ.ดร. ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุAbout me

รศ.ดร. ศิวัช ศรีโภคางกุลAbout me

รศ.ดร. วิษณุ สุมิตสวรรค์About me

ผศ.ดร. นคร เสรีรักษ์About me

รศ. ณรงค์ เกียรติคุณวงศ์About me

อ.ดร. ภิญโญ นิลจันทร์About me

อ.ดร. ประชาสรรค์ แสนภักดีAbout me

อ.ดร. พิมพ์รภัช ดุษฎีอิสริยกุลAbout me

อ. ชาติชาย โฆษะวิสุทธิ์About me

อ.ดร. พัฒนพงศ์ โตภาคงามAbout me

ผศ.ดร. ฌาน เรืองธรรมสิงห์About me

อ.ดร. พุทธะกันยา นันทะราชAbout me

อ. สุริยานนท์ พลสิมAbout me

อาจารย์ชาวต่างชาติ


Professor Dr. Hirofumi AndoAbout me

Dr. Xenia R. Emperador-GarnaceAbout me

Mr. Roger Sangao-Wa FedericoAbout meวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002, ประเทศไทย    
โทรศัพท์: (+66) 4320 3124
โทรสาร: (+66) 4320 3875
e-mail: cola@kku.ac.th

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

.

     เพิ่มเพื่อนด้วย LINE

    แผนที่ COLA KKU